Εξαιρέσεις – Ποιές συναλλαγές δεν θα περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις