Πληροφορίες και υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του εντύπου Α21