Διανομή αφορολογήτων αποθεματικών του ν.2238/1994 μέχρι 31-12-2014