Ξενοδοχεία (Φ.Π.Α., Λογιστική παρακολούθηση, τιμολόγηση, φορολογία)