Λογ/μος 62

    Translate to:

62   ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.00   Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

62.01   Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας

62.02   Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

62.03   Τηλεπικοινωνίες

62.03.00   Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά

01    TELEX (Τηλέτυπο) – FAX

02   Ταχυδρομικά

03   Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών

….

62.03.10   Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση (Γνωμ. 147/1968/1993)

……………

62.03.99

62.04   Ενοίκια

62.04.00    Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

01   Ενοίκια κτιρίων – τεχνικών έργων

02   Ενοίκια μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

03   Ενοίκια μεταφορικών μέσων

04   Ενοίκια επίπλων

05   Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων

06   Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού

07   Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων

08   Ενοίκια φωτεινών επιγραφών

09   …………………………….

62.04.10   Ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως Ν. 1652/1986
(Γνωμ. 85/1644/1991)

…………….

62.04.99

62.05   Ασφάλιστρα

62.05.00    Ασφάλιστρα πυρός

01   Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

02   Ασφάλιστρα μεταφορών

03   Ασφάλιστρα πιστώσεων

….

08

62.06   Αποθήκευτρα

62.07   Επισκευές και συντηρήσεις

62.07.00   Εδαφικών εκτάσεων

01   Κτιρίων – Εγκαταστάσεων κτιρίων – Τεχνικών έργων

02   Μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων – Λοιπού
Μηχανολογικού εξοπλισμού

03   Μεταφορικών μέσων

04   Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

05   Εμπορευμάτων

06   Έτοιμων προϊόντων

07   Λοιπών υλικών αγαθών

…………..

62.07.99

62.08

………

62.91   Έξοδα μεταφορικού έργου (Γνωμ. 129/1875/1993)

………

62.98   Λοιπές παροχές τρίτων

62.98.00    Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)

01   Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής)

02   Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)

03   Έξοδα ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών μας
(Γνωμ. 219/2184/1994)

…………..

62.98.99

62.99   Προϋπολογισμένες – Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/58.62)

 

2.2.606 Λογαριασμός 62 «Παροχές τρίτων»

Στους υπολογαριασμούς του 62 καταχωρούνται: (1) τα αντίτιμα των παροχών κοινής ωφελείας, (2) τα ενοίκια μισθώσεως πάγιων στοιχείων, εκτός από εκείνα που αφορούν στέγαση προσωπικού, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02.01 «έξοδα στεγάσεως», (3) τα κάθε μορφής ασφάλιστρα, εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες προσωπικού και καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02.06 «ασφάλιστρα προσωπικού», καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες μεταφοράς των αγοραζόμενων ειδών, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 32 «παραγγελίες στο εξωτερικό» ή σε λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2 ή πάγιων στοιχείων της ομάδας 1, (4) τα κάθε είδους αποθήκευτρα, (5) το κόστος επισκευής και συντηρήσεως πάγιων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, που γίνονται από τρίτους και (6) οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε έναν από τους υπολογαριασμούς του 62.

_____________________________

Σημείωση: Για τα καταβαλλόμενα ενοίκια μισθώσεως πάγιων στοιχείων με σύμβαση leasing (βάσει του Ν. 1665/1986), με την 106/1804/1992 Γνωμ. του ΕΣΥΛ υποδεικνύονται να ανοίγονται ιδιαίτεροι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί, ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες (όπως κατά ομοειδείς κατηγορίες κ.λπ.) Π.χ.:

62.04.20   Ενοίκια μισθώσεως leasing μηχανημάτων

62.04.21   Ενοίκια μισθώσεων leasing ………..

62.04.25   Ενοίκια μισθώσεων leasing μεταφορικών μέσων
(ή φορτηγών αυτοκινήτων) κ.λπ.

 (Α.Υ.Ο. 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-96)

743 total views, 1 views today