Λογ/μος 81

    Translate to:

81    ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

        81.00    Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

                     81.00.00    Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

                               01    Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

                               02    Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρήτρων

                               03    Κλοπές – Υπεξαιρέσεις

                               04    Συναλλαγματικές διαφορές

                               05    Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς
                                       (Γνωμ. 44/1129/1989)

                     ………….

                     81.00.10    Έκτακτη εφάπαξ εισφορά επί ακινήτων Ν. 2019/1992

                     81.00.11    Φόρος επί υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων
(άρθρο 24 Ν. 2065/1992)

                     ……………

                     81.00.99    Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

        81.01    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

                     81.01.00

                               01

                               02    Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρήτρων

                               03

                               04    Συναλλαγματικές διαφορές

                               05    Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

                     …………..

                     81.01.99    Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

        81.02    Έκτακτες ζημίες

                     81.02.00    Ζημίες από εκποίηση ακινήτων

                               01    Ζημίες από εκποίηση τεχνικών έργων

                               02    Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων
                                       – λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

                               03    Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων

                               04    Ζημίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

                               05    Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων
                                       ακινητοποιήσεων

                               06    Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις

                               07    Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων
                                       (Γνωμ. 51/1282/1990)

                               08    Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων
                                      (Γνωμ. 217/2177/1994)

                     ………….

                     81.02.10    Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων
                                      (Γνωμ. 51/1282/1990)

                     …………..

                     81.02.99    Λοιπές έκτακτες ζημίες

        81.03    Έκτακτα κέρδη

                    81.03.00    Κέρδη από εκποίηση ακινήτων

                               01    Κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων

                               02    Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων
                                       – λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

                               03    Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων

                               04    Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

                               05    Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων
                                       ακινητοποιήσεων

                               06

                               07    Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων

                     ……………

                     81.03.99    Λοιπά έκτακτα κέρδη

        81.04

        ………

        81.99    Προϋπολογισμένα – Προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα
αποτελέσματα (Λ/58.81)

2.2.804 Λογαριασμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα»

1. Στο λογαριασμό 81 καταχωρούνται κατ’ είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσεως, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες.

Η ανάλυση του λογαριασμού 81 σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογιαριασμούς, κυρίως υποχρεωτικούς, περιλαμβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες έκτακτων και ανόργανων εξόδων και αποτελεσμάτων. Η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται, οπότε περιορίζεται το περιεχόμενο των προαιρετικών τριτοβάθμιων λογαριασμών 81.00.99, 81.01.99, 81.02.99 και 81.03.99.

2. Στο λογαριασμό 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» καταχωρούνται κατ’ είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έξοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έξοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00.

Ειδικά για τα φορολογικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις τους διευκρινίζεται ότι, αν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00, αλλιώς εφαρμόζονται όσα καθορίζονται για το λογαριασμό 33.98 στις περιπτ. 17 και 18 της παρ.  2.2.304.

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των περιπτ. 17 και 23 της παρ. 2.2.110, για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων, των λοιπών υποχρεώσεων και των διαθεσίμων της παρ. 2.3.2., καθώς και για εκείνες που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή πληρωμή τους, ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 4 της παρ. 2.3.2. Για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή σε δραχμές των στοιχείων της περιπτ. 2 της υποπαρ.  2.3.302, ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 3 της υποπαρ. 2.3.302.

3. Στο λογαριασμό 81.01 «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» καταχωρούνται, κατ’ είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν τη χρήση. Στο λογαριασμό αυτό δεν καταχωρούνται έσοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Τα τελευταία αυτά έσοδα καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.01.

Ειδικά για τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, που καταχωρούνται στον υπολογαριασμό 81.01.04, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση 2.

4. Στους λογαριασμούς 81.02 «έκτακτες ζημίες» και 81.03 «έκτακτα κέρδη» καταχωρούνται τα αποτελέσματα – ζημίες ή κέρδη – που προκύπτουν από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως π.χ. από εκποίηση πάγιων στοιχείων, από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς ομολογιακών δανείων.

5. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 81 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.02 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», έτσι ώστε ο λογαριασμός 81 να εξισώνεται.

773 total views, 1 views today