Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων ( Άρθρο 26 Ν.4172/2013), άρθρο του Γεωργίου Σαρδέλη