Η επιστροφή ποσού φόρου μικρότερου των 10.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα