Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013), άρθρο του Γεωργίου Σαρδέλη