Η φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων επί προπτωχευτικής διαδικασίας και πτώχευσης