Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Απλογραφικά και διπλογραφικά) για Ατομικές Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των μορφών εταιριών (Ε3, Ν, Ε2)
 • Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9 Επιχειρήσεων
 • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
 • Αναλύσεις ισολογισμών
 • Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (Ειδικό Καθεστώς άρθρου 43 για Γραφεία ταξιδιών κλπ.).
 • Τριγωνικές Συναλλαγές Ενδοκοινοτικές και τρίτων χωρών (Δηλώσεις Φ.Π.Α., Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας).
 • Έλεγχος Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων
 • Υπολογισμός αριθμοδεικτών που δείχνουν σημαντικά στοιχεία βιωσιμότητας και ρευστότητας για την επιχείρηση σας
 • Οργάνωση σεμιναρίων για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων
 • Συνεχής παρακολούθηση οικονομικών αποτελεσμάτων επιχειρήσεων
 • Σύσταση και διακοπή όλων των μορφών εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων
 • Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων
 • Υπολογισμός και υποβολή περιοδικής ΦΠΑ
 • Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Φορολογική υποστήριξη στην μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων
 • Συμβουλές για τις επικείμενες φορολογικές αλλαγές
 • Συμβουλές με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
 • Συμβουλές για τις Μορφές Εταιριών και τι σας συμφέρει
Χρήσιμες Συνδέσεις