Υπηρεσίες για ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2)
 • Σύνταξη και υποβολή εντύπου Α21
 • Δυνατότητα προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης
 • Σύνταξη εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9
 • ΕΝΦΙΑ: διορθώσεις, πιστοποιητικά
 • Εκτυπώσεις οφειλών
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Υποβολή και αποδοχή μισθωτηρίων
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Επίδομα θέρμανσης
 • Αίτηση έκδοσης κλειδαρίθμου
 • On-line συμβουλές κατόπιν αμοιβής
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε Δημόσιες  Υπηρεσίες

6,330 total views, 1 views today

Χρήσιμες Συνδέσεις