Κατάργηση Απόδειξης Δαπάνης με την έκδοση «τίτλου κτήσης» – Απόδοση παρακρατούμενου φόρου και χαρτοσήμου.