Λογ/μος 02

02    ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
        (βλ. Γνωμ. 262/2254/1996)

     02.00    Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων

     02.01    Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων

     02.02    Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων
                    συμβάσεων κ.λπ.

     02.03    Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων

     02.04    Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων
                     με προμηθευτές

     ………

     02.09    Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων

     02.10    Παραχωρημένα ενέχυρα για εξασφάλιση υποχρεώσεων

     02.11    Παραχωρημένες υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση
                     υποχρεώσεων

     02.12    Γραμμάτια πληρωτέα για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων συμβάσεων

     02.13    Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων

     02.14    Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων
                     με πελάτες

     ………

     02.19    Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων

     02.20    Προεξοφλημένα γραμμάτια εισπρακτέα

     02.21    Μεταβιβασμένα σε τρίτους γραμμάτια εισπρακτέα

     02.22

     ………

     02.99

3.2.103 Λογαριασμός 02 «Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών»

1. Στο λογαριασμό 02, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 06 «πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών», παρακολουθούνται οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που παραχωρούνται από τρίτους στην οικονομική μονάδα για εξασφάλιση απαιτήσεών της και καλής εκτελέσεως, από τρίτους, συμβάσεων που συνάπτονται με αυτούς (λογ. 02.00-02.09). Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται ακόμα και οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που η οικονομική μονάδα παραχωρεί σε πιστωτές της για εξασφάλιση υποχρεώσεών της και καλής εκτελέσεως από αυτή συμβάσεων που συνάπτονται με τρίτους (λογ.  02.10-02.19).

2. Στο λογαριασμό 02 παρακολουθούνται και τα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία δε βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια της οικονομικής μονάδας, επειδή, είτε έχουν προεξοφληθεί, είτε έχουν μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση και τα οποία δεν παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ουσίας (λογ. 31.04, 31.05, 31.11 και 31.12), σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 4 της παρ. 2.2.302.

Η ένταξη των μεταβιβασμένων και προεξοφλημένων γραμματίων εισπρακτέων στο λογαριασμό 02, αντί του λογαριασμού 04, γίνεται επειδή από την οπισθογράφηση των γραμματίων αυτών απορρέει νομική ευθύνη της οικονομικής μονάδας (εγγύηση πληρωμής).

3. Ο λογαριασμός 02 χρεώνεται με την αξία των εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών που παραχωρούνται ή λαμβάνονται, καθώς και με την αξία των γραμματίων εισπρακτέων που προεξοφλούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους, με πίστωση του λογαριασμού 06, και πιστώνεται όταν οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες παύσουν να υπάρχουν ή όταν τα γραμμάτια εισπρακτέα της κατηγορίας αυτής εξοφληθούν από τους αποδέκτες τους ή επιστραφούν στην οικονομική μονάδα λόγω μη πληρωμής τους.

Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν δυσχέρειες προσδιορισμού της αξίας των παραπάνω κατηγοριών (π.χ. εγγυήσεων), η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί τις σχετικές λογιστικές εγγραφές με λογιστικό ισότιμο.

1,169 total views, 1 views today