Λογ/μος 03

03    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.2.104 Λογαριασμός 03 «Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις»

1. Στο λογαριασμό 03, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 07 «υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις», παρακολουθούνται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας, οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που αυτή έχει υπογράψει με τρίτους, κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεστεί.

2. Ο λογαριασμός 03 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και αναλυτικότερους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας.

3. Ο λογαριασμός 03 χρεώνεται με την αξία (πραγματική ή προϋπολογιστική) του ανεκτέλεστου μέρους κάθε αμφοτεροβαρούς συμβάσεως, με πίστωση του λογαριασμού 07, πιστώνεται δε όταν οι συμβάσεις αυτές παύσουν να έχουν ισχύ ή εκτελεστούν κατά μέρος, με χρέωση του λογαριασμού 07.

Είναι δυνατή η διενέργεια των λογιστικών εγγραφών της περιπτώσεως αυτής με λογιστικό ισότιμο.

940 total views, 1 views today