Λογ/μος 05

05    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

     05.00    Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη

     05.01    Δικαιούχοι αξιών για είσπραξη

     05.02    Δικαιούχοι εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη

     05.03

     ……..

     05.99    Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων

 

3.2.106 Λογαριασμός 05 «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων»

Για το λογαριασμό 05, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 01, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.102.

939 total views, 1 views today