Λογ/μος 09

09    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
        (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

090    Δε χρησιμοποιείται

091    ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 01

092    ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 02

093    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 03

094    ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 04

095    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 05

096    ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 06

097    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 07

098    ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 08

3.2.110 Όμιλος λογαριασμών 09 «Λογαριασμοί τάξεως υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων»

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (091-098) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περιπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 091-098 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα καθορίζονται στις παρ. 3.2.100 έως και 3.2.109 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 01-08.

3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 09, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 01

946 total views, 1 views today