Λογ/μος 39

39   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ (Όμιλος λογ/σμών προαιρετικής χρήσεως)

390   ΠΕΛΑΤΕΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 30

391   ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 31

392   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 32

393   ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 33

394   ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 34

395    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 35

396   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 36

397   …………………………………

398   ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 38

2.2.310 Όμιλος λογαριασμών 39 «Απαιτήσεις και διαθέσιμα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (390-398) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 390-398 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.300 έως και 2.2.309 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 30-38.

3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 39, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 30-38.

836 total views, 1 views today