Λογ/μος 42

42   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

42.00   Υπόλοιπο κερδών εις νέο
(Ανάπτυξη κατά χρήση)

42.01   Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

42.02   Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
(Ανάπτυξη κατά χρήση)

42.03   …………………………………..

42.04   Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων

……..

42.99

2.2.403 Λογαριασμός 42 «Αποτελέσματα εις νέο»

1. Στο λογαριασμό 42.00 «υπόλοιπο κερδών εις νέο» μεταφέρεται από το λογαριασμό 88.99 «κέρδη προς διάθεση» το τελικό υπόλοιπο που απομένει μετά τη διάθεση των κερδών.

2. Στο λογαριασμό 42.01 «υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο» μεταφέρεται από το λογαριασμό 88.98 «ζημίες εις νέο» το ποσό των ζημιών που, τελικά, μένει ακάλυπτο.

3. Στο λογαριασμό 42.02 «υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων» μεταφέρεται από το λογαριασμό 42.01 «υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο» το ποσό εκείνο των ζημιών που δεν καλύπτεται κατά την επόμενη χρήση από κέρδη της ή από διάθεση αποθεματικών.

4. Ο λογαριασμός 42.04 «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων» λειτουργεί κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α. Πιστώνεται, με χρέωση των οικείων λογαριασμών του πάγιου ενεργητικού ή των απαιτήσεων, για να επαναφερθούν στους λογαριασμούς αυτούς τα ποσά αποσβέσεων προηγούμενων χρήσεων που ο φορολογικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει για έκπτωση, ιδίως διότι:

– ποσά που καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως χαρακτηρίζονται από το φορολογικό έλεγχο ότι ανήκουν στο πάγιο ενεργητικό,

– διενεργούνται αποσβέσεις πάγιων στοιχείων μεγαλύτερες από εκείνες που αναγνωρίζει η φορολογική νομοθεσία,

– απαιτήσεις που αποσβέστηκαν σαν ανεπίδεκτες εισπράξεως δεν αναγνωρίζονται από το φορολογικό έλεγχο.

β. Πιστώνεται, με χρέωση των οικείων λογαριασμών ταμείου ή απαιτήσεων κατά Ελληνικού Δημοσίου, με τους φόρους εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων οι οποίοι αναγνωρίζονται για επιστροφή οριστικά και αμετάκλητα.

γ. Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 41.08 «αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων», με τα ποσά αφορολόγητων αποθεματικών που δεν αναγνωρίζονται από το φορολογικό έλεγχο.

δ. Χρεώνεται, με πίστωση του λογαριασμού 33.98 «επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου» έπειτα από την οριστικοποίηση της εκκρεμοδικίας, με τα ποσά φόρου εισοδήματος και σχετικών προσαυξήσεων που, τελικά, καταλογίζονται σε βάρος της οικονομικής μονάδας.

Χρεώνεται επίσης, με πίστωση του λογαριασμού 54.99 «φόροι – τέλη καθυστερούμενοι προηγούμενων χρήσεων», με τα ποσά φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων και σχετικών προσαυξήσεων που βεβαιώνονται μέσα στη χρήση οριστικά και αμετάκλητα.

ε. Το υπόλοιπο που παρουσιάζει ο λογαριασμός 42.04 στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται στο λογαριασμό 88.06 «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων».

1,183 total views, 1 views today