Λογ/μος 44

44.00   Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
                    υπηρεσία

44.00.00   Σχηματισμένες προβλέψεις

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας,
με διάκριση των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού,
σε προβλέψεις για το έμμισθο προσωπικό και σε προβλέψεις
για το ημερομίσθιο προσωπικό.

44.00.01   Χρησιμοποιημένες προβλέψεις
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμοί 44.00.00

        44.01

        ……..

        44.09   Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

44.09.00    Σχηματισμένες προβλέψεις
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας

44.09.01    Χρησιμοποιημένες προβλέψεις
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 44.09.00

        44.10   Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων

        44.11   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

44.11.00 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών
(άρθρο 31 παρ. 1 – θ’ Ν. 2238/1994)

        44.12   Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

        44.13   Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

        44.14   Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση
                    απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων
(Ανάπτυξη κατά Ξ.Ν.)

        44.15   Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και
δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων

(Ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο)

        ……..

        44.98   Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

        44.99

1,301 total views, 1 views today