Λογ/μος 45

45   ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

45.00   Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. μη μετατρέψιμα σε μετοχές 

45.01   Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. μετατρέψιμα σε μετοχές 

45.02   Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα
                     σε μετοχές

45.03   Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές

45.04   Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές

45.05   Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές

45.06

……..

45.10   Τράπεζες – λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ.

45.11   Τράπεζες – λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ.
                     με ρήτρα Ξ.Ν.

45.12   Τράπεζες – λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

45.13   Ταμιευτήρια – λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

45.14   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ.

45.15   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

45.16   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού
                     ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Δρχ.

45.17   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού
                     ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. 

45.18   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες

45.19   Γραμμάτια πληρωτέα σε Δρχ.

45.20   Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν.

45.21   Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιων
Επιχειρήσεων

45.22   Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι)

45.23   Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

45.24   Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Δρχ.
(αντίθετος λ/σμός)

45.25   Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν. (αντίθετος
λ/σμός)

45.26   Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ.
και Δημόσιων Επιχειρήσεων (αντίθετος λ/σμός)

……..

45.98   Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Δρχ.

45.99   Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

 

2.2.406 Λογαριασμός 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις»

1. Οι υποχρεώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το χρόνο ληκτότητάς τους, σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως. Οι λοιπές υποχρεώσεις, δηλαδή εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει ως το τέλος της επόμενης χρήσεως, θεωρούνται βραχυπρόθεσμες και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 5.

2. Για να τακτοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά την κατάρτιση κάθε ισολογισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α. Κάθε μακροπρόθεσμη υποχρέωση που μετατρέπεται σε βραχυπρόθεσμη μεταφέρεται στον αρμόδιο λογαριασμό της ομάδας 5.

β. Οι ομολογίες που είναι πληρωτέες μέσα στη νέα χρήση μεταφέρονται από τους λογαριασμούς 45.00-45.05 στο λογαριασμό 53.04 «ομολογίες πληρωτέες».

γ. Τα ποσά των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων των λογαριασμών 45.10-45.99 που είναι πληρωτέα μέσα στη νέα χρήση μεταφέρονται από τους λογαριασμούς αυτούς στους λογαριασμούς 53.17 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Δρχ.» και 53.18 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.» και επαναφέρονται στους λογαριασμούς 45.10-45.99 κατά την έναρξη της νέας χρήσεως, εφόσον, για την ενότητα της παρακολουθήσεως ή για άλλο λόγο, η οικονομική μονάδα επιθυμεί αυτή τη μεταφορά. Παρέχεται η δυνατότητα, αντί από τη μεταφορά και επαναφορά, να εμφανίζονται τα σχετικά ποσά των λογαριασμών 53.17 και 53.18 στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ισολογισμού, χωρίς να μεσολαβεί άνοιγμα των λογαριασμών τούτων στα λογιστικά βιβλία.

δ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος (τιμή πωλήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος) κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.3.2 σχετικά με την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

3. Στους λογαριασμούς 45.00-45.09 παρακολουθούνται τα δάνεια που συνάπτονται με έκδοση ομολογιών. Η καταχώριση των δανείων αυτών γίνεται στην τιμή στην οποία η οικονομική μονάδα είναι υποχρεωμένη να εξοφλεί τις ομολογίες. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά από την έκδοση των ομολογιών κάτω από το άρτιο ή από την εξόφλησή τους πάνω από το άρτιο, η διαφορά αυτή καταχωρείται στο λογαριασμό 16.16 «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών» και αποσβένεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 23 της παρ. 2.2.110.

4. Στους λογαριασμούς 45.10-45.13 παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Τράπεζες και Ταμιευτήρια, από δάνεια ή άλλες χορηγήσεις που γίνονται από τους οργανισμούς αυτούς προς την οικονομική μονάδα.

5. Στους λογαριασμούς 45.14-45.15 παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς συνδεμένες επιχειρήσεις, ενώ στους λογαριασμούς 45.16-45.17 παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες έχει συμμετοχικό ενδιαφέρον, επειδή διαθέτει συμμετοχές του λογαριασμού 18.01.

Σχετικά με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, καθώς και με τις συμμετοχικού ενδιαφέροντος λοιπές επιχειρήσεις, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 10 της παρ. 2.2.112, σε συνδυασμό με όσα καθορίζονται και στην περίπτ. 1 της αυτής παραγράφου.

6. Στους λογαριασμούς 45.18-45.99 παρακολουθούνται οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας. Ειδικά για τους λογαριασμούς 45.24 «μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Δρχ.», 45.25 «μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.» και 45.26 «μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων» ισχύουν όσα καθορίζονται στην περιπτ. 3 της παρ. 2.2.502, με τη διαφορά ότι αντί για το λογαριασμό 65.06 χρησιμοποιούνται οι οικείοι υπολογαριασμοί του 65.01, δηλαδή οι υπολογαριασμοί 65.01.07 «τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Δρχ.» και 65.01.08 «τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.».

1,041 total views, 1 views today