Λογ/μος 53

53   ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

        53.00   Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

        53.01   Μερίσματα πληρωτέα

        53.02   Προμερίσματα πληρωτέα

        53.03   Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού

        53.04   Ομολογίες πληρωτέες

        53.05   Τοκομερίδια πληρωτέα

        53.06   Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών

        53.07   Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων

        53.08   Δικαιούχοι αμοιβών

        53.09   Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων

        53.10   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ.

        53.11   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

        53.12   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Δρχ.

        53.13   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

        53.14   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους

        53.15   Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου

        53.16   Μέτοχοι-αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως
                     ή μειώσεως του κεφαλαίου

        53.17   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
σε Δρχ.

        53.18   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
σε Ξ.Ν.

        ……..

        53.90   Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
(Γνωμ. 38/1047/1988)

        ……..

        53.98   Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Δρχ.

        53.99   Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

 

2.2.504 Λογαριασμός 53 «Πιστωτές διάφοροι»

1. Στους υπολογαριασμούς του 53 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας οι οποίες δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία υποχρεώσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 5.

2. Ο λογαριασμός 53.00 «αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η λογιστικοποίηση των μισθοδοτικών καταστάσεων πληρωμής του προσωπικού γίνεται συμψηφιστικά. Στην πίστωση του λογαριασμού αυτού, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού», καταχωρούνται οι καθαρές πληρωτέες αποδοχές του προσωπικού, ενώ στη χρέωσή του καταχωρούνται οι καταβολές προς τους δικαιούχους. Οι αποδοχές οι οποίες, μέσα σε εύλογο χρόνο, δεν ζητούνται από τους δικαιούχους, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 53.03 «οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού».

3. Ο λογαριασμός 53.01 «μερίσματα πληρωτέα» λειτουργεί ως εξής:

α. Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 88.99 «κέρδη προς διάθεση», με τα διανεμητέα μερίσματα χρήσεως.

β. Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 53.02 «προμερίσματα πληρωτέα», με τα προμερίσματα που μένουν απλήρωτα στο τέλος της χρήσεως.

γ. Χρεώνεται, με πίστωση του λογαριασμού 33.06 «προμερίσματα» για τη μεταφορά των προμερισμάτων.

δ. Χρεώνεται, με πίστωση του λογαριασμού 54.09.00 «φόρος μερισμάτων», για τη μεταφορά του παρακρατημένου φόρου μερισμάτων.

ε. Χρεώνεται με το μέρος των μερισμάτων που προτείνεται να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με πίστωση του λογαριασμού 43.02 «διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου».

στ. Χρεώνεται με τα μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους από την ημερομηνία που αρχίζει η πληρωμή του μερίσματος μέχρι το τέλος της χρήσεως.

4. Ο λογαριασμός 53.02 «προμερίσματα πληρωτέα» πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 33.06 «προμερίσματα», με το συνολικό ποσό το οποίο αποφασίζεται νόμιμα να καταβληθεί στους μετόχους ως προμέρισμα. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με τα προμερίσματα που καταβάλλονται μέχρι το τέλος της χρήσεως στους μετόχους και με τον παρακρατημένο φόρο που αναλογεί σ’ αυτά.

5. Στο λογαριασμό 53.04 «ομολογίες πληρωτέες» καταχωρείται το μέσα στην επόμενη χρήση πληρωτέο ποσό που αντιστοιχεί στις εξοφλητέες ομολογίες, με χρέωση του οικείου υπολογαριασμού των 45.00 έως και 45.05.

Σε περίπτωση που δημιουργούνται συναλλαγματικές διαφορές κατά την εξόφληση ομολογιών σε ξένο νόμισμα ή την αποτίμησή τους στο τέλος της χρήσεως, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 8 της παρ. 2.2.501.

6. Στο λογαριασμό 53.05 «τοκομερίδια πληρωτέα» καταχωρείται η αξία των τοκομεριδίων ομολογιακών δανείων, κατά τη λήξη τους, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 65.00 «τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων».

Σε περίπτωση που δημιουργούνται συναλλαγματικές διαφορές κατά την εξόφληση τοκομεριδίων σε ξένο νόμισμα ή την αποτίμησή τους στο τέλος της χρήσεως, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 8 της παρ. 2.2.501.

7. Στο λογαριασμό 53.06 «οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών» καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από συμμετοχές της περιπτ. 3 της παρ. 2.2.112.

8. Στο λογαριασμό 53.07 «οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων» καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από χρεόγραφα της παρ. 2.2.305.

9. Στο λογαριασμό 53.08 «δικαιούχοι αμοιβών» καταχωρούνται οι αμοιβές που οφείλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της οικονομικής μονάδας και σε τρίτους.

10. Στο λογαριασμό 53.09 «δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων» καταχωρούνται οι χρηματικές εγγυήσεις που καταθέτονται στην οικονομική μονάδα, για διάφορους λόγους, από τρίτους εκτός από προμηθευτές, για τους οποίους οι παρακρατημένες εγγυήσεις καταχωρούνται στο λογαριασμό 50.06.

11. Στους λογαριασμούς 53.10 και 53.11 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς συνδεμένες επιχειρήσεις, ενώ στους λογαριασμούς 53.12 και 53.13 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυτής προς λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες έχει συμμετοχικό ενδιαφέρον, επειδή διαθέτει συμμετοχές του λογαριασμού 18.01.

Σχετικά με τις συνδεμένες επιχειρήσεις καθώς και με τις συμμετοχικού ενδιαφέροντος λοιπές επιχειρήσεις, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 10 της παρ. 2.2.112, σε συνδυασμό και με όσα καθορίζονται και στην περίπτωση 1 της ίδιας παραγράφου.

12. Στο λογαριασμό 53.14 «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους» παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς εταίρους της.

13. Στο λογαριασμό 53.15 «δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου» καταχωρούνται οι τυχόν πρόσθετες παροχές που δίνονται σε ομολογιούχους της οικονομικής μονάδας, πέρα από τον τόκο των τοκομεριδίων. Οι παροχές αυτές, αν είναι μέρισμα, καταχωρούνται στο λογαριασμό 53.15 με χρέωση του λογαριασμού 88.99 «κέρδη προς διάθεση», αν όμως είναι πρόσθετος τόκος καταχωρούνται στο λογαριασμό αυτό με χρέωση του λογαριασμού 65.09 «παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου».

14. Στο λογαριασμό 53.16 «μέτοχοι – αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου» καταχωρούνται η ονομαστική αξία των μετοχών καθώς και τα ποσά τα οποία καταβάλλονται στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις περιπτώσεις 9 και 10 της παρ. 2.2.401.

15. Στους λογαριασμούς 53.17 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Δρχ.» και 53.18 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.» παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας, οι οποίες μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 2 της παρ. 2.2.406.

16. Στους λογαριασμούς 53.98 «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Δρχ.» και 53.99 «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.» παρακολουθούνται οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας οι οποίες δεν εντάσσονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες λογαριασμών της ομάδας 5.

3,128 total views, 1 views today