Λογ/μος 54

54   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

54.00   Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ. 243/2162/1995 & 136/1905/1993)
Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως
                      του ΕΣΥΛ 243/2162/1995 τηρούνται υποχρεωτικά. Για την κάλυψη των
                      απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας για το ΦΠΑ και των αναγκών του
                      φορολογικού ελέγχου οι τριτοβάθμιοι αυτοί αναπτύσσονται σε
                      τεταρτοβάθμιους κατά συντελεστή Φ.Π.Α.

54.01   Φόρος καταναλώσεως (Ν. 2127/1993)

54.02   Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως
                     (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός)

54.03   Φόροι – Τέλη αμοιβών προσωπικού

                      54.03.00   Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

01   …………………………………..

02   Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών

03   …………………………………..

04   Φόρος αποζημιώσεων απολυομένων

05   …………………………………..

06   Χαρτόσημο και ΟΓΑ αποζημιώσεων απολυομένων

                      …………..

                      54.03.99

54.04   Φόροι – Τέλη αμοιβών τρίτων

                      54.04.00   Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών

01    Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών

02    Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων

                      ……………

                      54.04.99

54.05   Φόροι – Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

54.06   Φόροι – Τέλη τιμολογίων αγοράς

                      54.06.00    Φόρος τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων

01   …………………………………….

02   …………………………………….

                      ……………

                      54.06.99

54.07   Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών

54.08   Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων – τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου
                     εισοδήματος

54.09   Λοιποί φόροι και τέλη

                      54.09.00   Φόρος μερισμάτων

01   Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου

02   Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου

03   Φόρος τόκων

04   Χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων

05   Χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές

06   Τέλη υδρεύσεως εισοδημάτων από οικοδομές
(Τα τέλη υδρεύσεως καταργήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 2
Ν. 2065/1992)

07   Φόροι ακίνητης περιουσίας (Ο φόρος ακίνητης περιουσίας
καταργήθηκε με το άρθρο 37 Ν. 2065/1992 και με το άρθρο 24
Ν. 2130/1993 θεσπίστηκαν τέλη υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.
Για το λόγο αυτό τροποποιείται ανάλογα και ο τίτλος του
λογαριασμού αυτού).

08   Φόροι – Τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών

09   Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

10   Χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων

11   Χαρτόσημο και ΟΓΑ κερδών προσωπικών εταιριών

12   Φόρος αμοιβών εργολάβων

13   Φόρος αμοιβών διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 55 παρ. 1-δ’
Ν. 2238/1994)

14   Φόρος προμηθευτών (άρθρο 55 παρ. 1-στ’ Ν. 2238/1994)

                      …………..

                      54.09.99

54.10

………

54.90   Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ (Γνωμ. 232/2209/1994)

………

54.99   Φόροι – Τέλη προηγούμενων χρήσεων

2.2.505 Λογαριασμός 54 «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη»

1. Στους υπολογαριασμούς του 54 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

2. Στους λογαριασμούς 54.00 «φόρος κύκλου εργασιών», 54.01 «φόρος καταναλώσεως ειδών πολυτελείας» και 54.02 «χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως» παρακολουθούνται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που αναλογούν στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως με τα ποσά φόρων και τελών που πρόκειται να αποδοθούν και χρεώνονται, ως ακολούθως:

– με τα ποσά που καταβάλλονται για την απόδοση των παραπάνω φόρων και τελών,

– με τα ποσά φόρων και τελών που αναλογούν στις επιστροφές και ακυρώσεις πωλήσεων και

– με τα ποσά του φόρου κύκλου εργασιών που περιλαμβάνεται στην αξία αγοράς των προς βιομηχανοποίηση πρώτων υλών, όταν ο φόρος αυτός, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, είναι συμψηφιστέος στο φόρο κύκλου εργασιών που πρόκειται να αποδοθεί.

Σε περίπτωση που ο φόρος κύκλου εργασιών αντικατασταθεί από το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο λογαριασμός 54.00 θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του νέου αυτού φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που θα ισχύουν κάθε φορά.

3. Στο λογαριασμό 54.03 «φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού» πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού και από τις αποζημιώσεις του λόγω απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία, καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου μισθωτών υπηρεσιών και ο φόρος Α.Ν.  843/48 που επιβαρύνουν την οικονομική μονάδα. Η πίστωση του λογαριασμού 54.03 γίνεται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Ο λογαριασμός 54.03 χρεώνεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων.

4. Στο λογαριασμό 54.04 «φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων» πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που η οικονομική μονάδα παρακρατεί για τις αμοιβές τρίτων.  Στον ίδιο λογαριασμό, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 61 «αμοιβές και έξοδα τρίτων», πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που αναλογούν στις αμοιβές τρίτων, όταν δεν γίνεται παρακράτηση ή όταν γίνεται μερική παρακράτηση.

Το αυτό ισχύει και για όλες τις άλλες περιπτώσεις παρακρατημένων φόρων και τελών.

5. Στο λογαριασμό 54.05 «φόροι – τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων», με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 63.03, πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη των μεταφορικών μέσων.

6. Στο λογαριασμό 54.06 «φόροι- τέλη τιμολογίων αγοράς» πιστώνονται οι φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και η εισφορά υπέρ του ΟΓΑ που αναλογούν στα τιμολόγια αγοράς. Οι υπολογαριασμοί του 54.06 χρεώνονται με τις καταβολές για την απόδοση των φόρων και των τελών της κατηγορίας αυτής, καθώς και με τα ποσά που αντιστοιχούν σε επιστροφές αγορών ή ακυρώσεις τιμολογίων αγοράς.

7. Στο λογαριασμό 54.07 «φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών» καταχωρούνται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με χρέωση του λογαριασμού 88.08 «φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ», ο φόρος εισοδήματος και η υπέρ ΟΓΑ εισφορά, που αναλογούν στα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως. Ο λογαριασμός 54.07 χρεώνεται με τη μεταφορά του υπολοίπου του στο λογαριασμό 54.08, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρακάτω περίπτ. 8.

8. Στο λογαριασμό 54.08 «λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος» συγκεντρώνονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, όλοι οι λογαριασμοί που απεικονίζουν ποσά φόρων τα οποία περιλαμβάνονται στη δήλωση του φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως. Ο λογαριασμός 54.08 λειτουργεί ως εξής:

α. Στη χρέωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 33.13.00 «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» και 33.13.01-07, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 10 της παρ. 2.2.304.

β. Στην πίστωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 54.07, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παραπάνω περίπτ. 7, 54.09.05 «χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές» και 54.09.06 «τέλη υδρεύσεως εισοδημάτων από οικοδομές».

γ. Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 33.13.00, με τον προκαταβλητέο φόρο για την επόμενη χρήση, ο οποίος, σύμφωνα με τα παραπάνω (α), μεταφέρεται στη χρέωσή του (του 54.08) κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της επόμενης αυτής χρήσεως. Μετά από τις παραπάνω εγγραφές το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08 είναι ίσο με το ποσό του καταβλητέου φόρου που προκύπτει από την οικεία δήλωση φόρου εισοδήματος. Οι καταβολές, στην επόμενη χρήση, για την εξόφληση του φόρου αυτού καταχωρούνται στη χρέωση του 54.08.

Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08, μετά από τις παραπάνω εγγραφές, είναι χρεωστικό, το υπόλοιπο αυτό, που είναι ίσο με τον αντίστοιχο υπόλοιπο της οικείας δηλώσεως φόρου εισοδήματος, αντιστοιχεί στον επιστρεπτέο στην οικονομική μονάδα φόρο.

9. Οι υπολογαριασμοί του 54.09 «λοιποί φόροι και τέλη» λειτουργούν ως εξής:

α. Στον 54.09.00 «φόρος μερισμάτων», με χρέωση του 53.01 «μερίσματα πληρωτέα», καταχωρείται, αμέσως μετά την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ο φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα μερίσματα. Στη χρέωση του λογαριασμού αυτού καταχωρούνται οι καταβολές για την απόδοση του φόρου μερισμάτων.

β. Στους 54.09.01 «φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου» και 54.09.02 «χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου» καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από την οικονομική μονάδα για τις αμοιβές μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

γ. Στους 54.09.03 «φόρος τόκων» και 54.09.04 «χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων» καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από την οικονομική μονάδα για τους τόκους που αυτή καταβάλλει σε τρίτους.

δ. Στους 54.09.05 «χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές» και 54.09.06 «τέλη υδρεύσεως εισοδημάτων από οικοδομές» καταχωρούνται τα τέλη χαρτοσήμου και υδρεύσεως, εφόσον βαρύνουν την οικονομική μονάδα, με χρέωση των λογαριασμών 63.98.00 «χαρτόσημο μισθωμάτων» και 63.98.01 «τέλη υδρεύσεως», αντίστοιχα. Στο λογαριασμό 54.09.05 καταχωρούνται και τα ποσά χαρτοσήμου που εισπράττονται από μισθωτές ακινήτων της οικονομικής μονάδας. Στο τέλος της χρήσεως, τα υπόλοιπα των λογαριασμών 54.09.05 και 54.09.06 μεταφέρονται στο λογαριασμό 54.08, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στην περίπτ. 8.

ε. Στους 54.09.07 «φόροι ακίνητης περιουσίας» και 54.09.08 «φόροι – τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών» καταχωρούνται οι φόροι που αναλογούν στην ακίνητη περιουσία της οικονομικής μονάδας, με χρέωση του λογαριασμού 63.98.02 «φόρος ακίνητης περιουσίας» καθώς και οι φόροι και τα τέλη που καταβάλλονται για την έκδοση αδειών ανεγειρόμενων οικοδομών, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1 ή, κατά περίπτωση, του λογαριασμού 63.04.01 «φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων» (π.χ. τέλη πεζοδρομίων, χρήσεως δρόμων, τέλη οικοδομικών αδειών ή συντηρήσεως εγκαταστάσεων).

στ. Στον 54.09.09 «τέλη καθαριότητας και φωτισμού» καταχωρούνται, με χρέωση του λογαριασμού 63.04.00 «τέλη καθαριότητας και φωτισμού», τα ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος της οικονομικής μονάδας για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού.

ζ. Στον 54.09.10 «χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων» καταχωρούνται τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που επιβαρύνουν την οικονομική μονάδα για δάνειά της, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 63.02 «τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων». Στο λογαριασμό αυτό (54.09.10) καταχωρούνται και τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που τυχόν εισπράττονται από οφειλέτες της οικονομικής μονάδας.

η. Στον 54.09.11 «χαρτόσημο και ΟΓΑ κερδών προσωπικών εταιρειών» καταχωρούνται τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που αναλογούν στα κέρδη της χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 63.98.03 «χαρτόσημο κερδών».

θ. Στον 54.09.12 «φόρος αμοιβών εργολάβων» καταχωρούνται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που παρακρατούνται από την οικονομική μονάδα για τις αμοιβές εργολάβων της.

10. Στο λογαριασμό 54.99 «φόροι – τέλη προηγούμενων χρήσεων» παρακολουθούνται οι φόροι και τα τέλη προηγούμενων χρήσεων που, για διάφορους λόγους, δεν προηγήθηκε η καταχώρισή τους στους οικείους υπολογαριασμούς του 54, ούτε ασκήθηκε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, οπότε ισχύουν όσα καθορίζονται στις περιπτ. 17 και 18 της παρ. 2.2.304 για το λογαριασμό 33.98. Ο λογαριασμός 54.99 πιστώνεται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

10,990 total views, 1 views today