Λογ/μος 59

59   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

        590   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 50

        591   ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 51

        592   ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 52

        593   ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 53

        594   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 54

        595   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 55

        596   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 56

        597   ……………………………….

        598   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 58

2.2.510 Όμιλος λογαριασμών 59 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (590-598) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 590-598 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.500 έως και 2.2.509 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 50-58.

3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 59, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 50-58.

925 total views, 1 views today