Λογ/μος 63

63   ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

        63.00    Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος

                    63.00.00   Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού

                              01   Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού

                    ……………

                    63.00.99

        63.01   Εισφορά ΟΓΑ

                    63.01.01   Εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

        63.02   Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων

                    63.02.00   Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων

                              01   Χαρτόσημα λοιπών πράξεων

                    ……………

                    63.02.99

        63.03   Φόροι – Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

                    63.03.00    Αυτοκινήτων επιβατικών

                              01   Αυτοκινήτων φορτηγών

                              02   Σιδηροδρομικών οχημάτων

                              03   Πλωτών μέσων

                              04   Εναέριων μέσων

                    …………..

                    63.03.99

        63.04   Δημοτικοί φόροι – τέλη

                    63.04.00   Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

                              01   Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων

                              ….

                              03   Τέλη ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)

                    …………..

                    63.04.99   Λοιποί δημοτικοί φόροι – τέλη

        63.05   Φόροι – Τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς

        63.06   Λοιποί φόροι – τέλη εξωτερικού

        63.07

        ………

        63.90   Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων Τεχνικών Έργων
(Γνωμ. 252/2244/1995)

        ………

        63.98   Διάφοροι φόροι – τέλη

                    63.98.00   Χαρτόσημο μισθωμάτων

                              01   Τέλη υδρεύσεως
                                      (Καταργήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 2 Ν. 2065/1992)

                              02   Φόρος ακίνητης περιουσίας
                                      (Καταργήθηκε με το άρθρο 37 Ν. 2065/1992)

                              03   Χαρτόσημο κερδών

                              04   Χαρτόσημο εσόδων από τόκους

                              05   ……………………………………

                              06   Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων

                              07   Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

                              08   ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη φορολογίας εισοδήματος
(Γνωμ. 243/2162/1995)

                              09   ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος
(Γνωμ. 243/2162/1995)

                    …………..

                    63.98.99       Λοιποί φόροι – τέλη

        63.99   Προϋπολογισμένοι – Προπληρωμένοι φόροι – τέλη (Λ/58.63)

2.2.607 Λογαριασμός 63 «Φόροι – Τέλη»

1. Στους υπολογαριασμούς του 63 καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την οικονομική μονάδα, εκτός από τους φόρους της επόμενης περίπτ. 2.

2. Στους υπολογαριασμούς του 63 δεν καταχωρούνται οι ακόλουθοι φόροι – τέλη:  – Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος, σαν αφαιρετικό στοιχείο των ετήσιων κερδών, καταχωρείται στο λογαριασμό 88.08 «φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ», εκτός αν πρόκειται για ποσά παρακρατημένου και μη συμψηφιζόμενου φόρου εισοδήματος, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 63.00 «φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος».

– Οι φόροι προηγούμενων χρήσεων, οι οποίοι καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

– Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιμα, που καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00.00 «φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις».

– Το χαρτόσημο μισθοδοσίας και ο φόρος α.ν. 843/48, που καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 60.

– Το χαρτόσημο συμβάσεων, δανείων και χρηματοδοτήσεων, που καταχωρείται στο λογαριασμό 65.07 «χαρτόσημο συμβάσεων, δανείων και χρηματοδοτήσεων».

– Οι δασμοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών, οι οποίοι καταχωρούνται στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, όταν αφορούν αγορές αποθεμάτων, και στους λογαριασμούς της ομάδας 1, όταν αφορούν αγορές πάγιων στοιχείων.

1,742 total views, 1 views today