Λογ/μος 66

66   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

        66.00   Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων

                     66.00.00

                               01   Αποσβέσεις Ορυχείων

                               02   Αποσβέσεις Μεταλλείων

                               03   Αποσβέσεις Λατομείων

                               04

                               05   Αποσβέσεις Φυτειών

                               06   Αποσβέσεις Δασών

                               07   …………………………………

                               ….

                               11   Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               12   Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               13   Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               14

                               15   Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεως

                               16   Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεως

                               17

                     …………..

                     66.00.99

        66.01   Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων

                     66.01.00   Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων

                               01   Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών

                               02   Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων

                               03   Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων

                               04   ……………………………………

                               07   Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων
σε ακίνητα τρίτων

                               08   Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεων
μεταφορών σε ακίνητα τρίτων

                               09   Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων

                               10   Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων

                               11   ………………………………………

                               14   Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων
εκτός εκμεταλλεύσεως

                               15   Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               16   Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               17   Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               18   ………………………………………..

                               21   Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα
τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               22   Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε

                                       ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               23   Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               24   Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων τρίτων
εκτός εκμεταλλεύσεως

                     ………….

                     66.01.99

        66.02   Αποσβέσεις μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

                     66.02.00   Αποσβέσεις μηχανημάτων

                               01   Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων

                               02   Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός»

                               03   Αποσβέσεις εργαλείων

                               04   Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών

                               05   Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων

                               06   Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

                               07   Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων

                               08   Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων

                               09   Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
σε ακίνητα τρίτων

                               10   Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               11   Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               12   Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός» εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               13   Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               14   Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

                               15   Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               16   Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               17   Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων
εκτός εκμεταλλεύσεως

                               18   Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
εκτός εκμεταλλεύσεως

                               19   Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                     …………..

                     66.02.99

        66.03   Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

                     66.03.00   Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων

                               01   Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων

                               02    Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών – Ρυμουλκών – Ειδικής
χρήσεως

                               03    Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων

                               04    Αποσβέσεις πλωτών μέσων

                               05    Αποσβέσεις εναέριων μέσων

                               06    Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών

                               07    ………………………………….

                               09    Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς

                               10    Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               11    Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               12    Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών – Ρυμουλκών – Ειδικής
χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως

                               13    Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               14    Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               15    Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               16    Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
εκτός εκμεταλλεύσεως

                               17    ……………………………………..

                               19    Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

                     ………….

                     66.03.99

        66.04    Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

                     66.04.00    Αποσβέσεις επίπλων

                               01    Αποσβέσεις σκευών

                               02    Αποσβέσεις μηχανών γραφείων

                               03    Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συγκροτημάτων

                               04    Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς

                               05    Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων

                               06    Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση

                               07    ………………………………….

                               08    Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

                               09    Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού

                               10    Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               11    Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

                               12    Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               13    Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συγκροτημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               14    Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς
εκτός εκμεταλλεύσεως

                               15    Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               16    Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               17    ………………………………….

                               18    Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               19    Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως

                     …………..

                     66.04.99

        66.05    Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων
                      πολυετούς αποσβέσεως

                     66.05.00    Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως

                               01    Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

                               02    Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ορυχείων –
μεταλλείων – λατομείων

                               03    Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων

                               04    Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων
στοιχείων

                               05    Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων

                     …………..

                     66.05.10    Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

                               11    Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων – μεταλλείων –
λατομείων

                               12    Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών

                               13    Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως
ομολογιακών δανείων

                               14    Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων

                               15    ………………………………….

                               16    Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών

                     66.05.17    Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως

                     66.05.18    Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου

                               19    Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

                     …………..

                     66.05.99

        66.06

        ……..

        66.99 Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.66)

2.2.610 Λογαριασμός 66 «Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»

1. Στο λογαριασμό 66 καταχωρούνται οι αποσβέσεις στοιχείων του πάγιου ενεργητικού που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος της οικονομικής μονάδας, δηλαδή στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι τακτικές αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Οι αποσβέσεις αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.102/ΙΙ.

2. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 66 χρεώνονται με πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 1 (10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99).

3. Οι αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος της οικονομικής μονάδας (πρόσθετες) καταχωρούνται στους αντίστοιχους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 85 «μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων», με πίστωση των αυτών αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 1 (10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99).

__________________________________________

Α.Υ.Ο. 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-1996

Για τον κοστολογικό χειρισμό του υπολογαριασμού 66.05 «αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως» σημειώνουμε τα ακόλουθα:

α) Για τα περισσότερα άϋλα στοιχεία και έξοδα του λογαριασμού 16 – οι αποσβέσεις των οποίων καταχωρούνται στον πιο πάνω λογ/σμό 66.05 – παρέχεται από το νόμο η ευχέρεια να αποσβένονται «είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία» (βλ. άρθρο 43 παρ. 3 και 4 κωδ. Ν. 2190/1920. Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η εφάπαξ απόσβεσή τους δεν ενδείκνυται να επιβαρύνεται το λειτουργικό κόστος, αλλά πρέπει να καταχωρούνται στο λογ/σμό 85 «αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» (και όχι εδώ, στο 66.05).

β) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.01, 66.05.02 και 66.05.03 επιβαρύνουν το λογαριασμό 92.00 «έξοδα λειτουργίας παραγωγής».

γ) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.00, 66.05.10, 66.05.13 (των εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου) και 66.05.17, επιβαρύνουν το λογαριασμό 92.01 «έξοδα διοικητικής λειτουργίας». Διευκρινίζεται ότι στο λογαριασμό 66.05.17 περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ (που καταχωρούνται στο λογ/σμό 16.17 και αποσβένονται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 88/1973 όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1947/1991, με συντελεστή 25%.

δ) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.11 και 66.05.12 βαρύνουν το λογαριασμό 92.02 «έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως».

ε) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.13 (των εξόδων εκδόσεως ομολογιακών δανείων), 66.05.16 και 66.05.18 βαρύνουν το λογαριασμό 92.04 «έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας».

στ) Η επιβάρυνση των θέσεων κόστους του 92 με τις αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.04, 66.05.05, 66.05.14 και 66.05.19, γίνεται ανάλογα με τη χρησιμοποίηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων (των λογαριασμών 16.04, 16.14 και 16.19).

1,177 total views, 1 views today