Λογ/μος 68

68   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

        68.00   Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

        68.01   Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων

        ……..

        68.09    Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

        ……..

        68.99    Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.68)

2.2.612 Λογαριασμός 68 «Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως»

Στους υπολογαριασμούς του 68 καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται από την οικονομική μονάδα για κινδύνους εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 «προβλέψεις».

2,160 total views, 1 views today