Λογ/μος 69

69   ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

        690    ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 60

        691    ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 61

        692    ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 62

        693    ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 63

        694    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 64

        695    ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 65

        696    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 66

        697

        698    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 68

2.2.613 Όμιλος λογαριασμών 69 «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (690-698) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 690-698 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.600 έως και 2.2.612 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 60-68.

1,011 total views, 1 views today