Λογ/μος 71

 71    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ

        71.00

        71.01

                     Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση
                     σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

        71.94

        71.95    Επιστροφές πωλήσεων

        71.96    Διάμεσος λογ. πωλήσεων

        71.97    Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

        71.98    Εκπτώσεις πωλήσεων

        71.99    Προϋπολογισμένες πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και
ημιτελών (Λ/58.71)

2.2.705 Λογαριασμός 71 «Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών»

Στο λογαριασμό 71 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της οικονομικής μονάδας. Ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος αντιστοιχεί στο λογαριασμό 21 των αποθεμάτων, λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70.

1,213 total views, 1 views today