Λογ/μος 73

73    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 

        73.00

        73.01

                     Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση
σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

        73.91    Διαφορές (κέρδη) από πράξεις Hedging (Γνωμ.268/2272/96)

        73.94

        73.95

        73.96    Διάμεσος λογ. πωλήσεων

        73.97    Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

        73.98    Εκπτώσεις πωλήσεων

        73.99    Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων (Λ/58.73)

2.2.707 Λογαριασμός 73 «Πωλήσεις υπηρεσιών (Έσοδα παροχή υπηρεσιών)»

1. Στο λογαριασμό 73 παρακολουθούνται τα έσοδα της οικονομικής μονάδας από την πώληση υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στις κύριες δραστηριότητές της. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έσοδα αυτά καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 75 «έσοδα παρεπόμενων ασχολιών».

2. Ο λογαριασμός 73 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70.

1,386 total views, 1 views today