Λογ/μος 74

 74    ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

        74.00    Επιχορηγήσεις πωλήσεων

        74.01    Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων

        74.02    Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών

        74.03    Ειδικές επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις
(Γνωμ. 41/1063/1989, 47/1228/1989, 206/2138/1994)
                      Αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους κατά επιχορήγηση – επιδότηση Π.χ.:

                     74.03.00    Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ

                               01    …………………………………..

                               02    …………………………………..

                               ….

                               99    …………………………………..

        74.04

        74.05    Επιδότηση επιτοκίου δανείων πάγιων επενδύσεων
(Γνωμ. 93/1687/1992)

                     74.05.00

                     ……………

        74.98    Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων

                     74.98.00    Αποζημιώσεις από πελάτες

                               01    Έσοδα από μερική χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας

                               02    Αποζημιώσεις από αβαρίες

                     ………….

                     74.98.99

        74.99    Προϋπολογισμένες – Προεισπραγμένες επιχορηγήσεις και
διάφορα έσοδα πωλήσεων (Λ/58.74)

2.2.708 Λογαριασμός 74 «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων»

1. Στο λογαριασμό 74 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η οικονομική μονάδα από επιχορηγήσεις του Κράτους, από συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών διάφορων Οργανισμών στο κόστος της και από διάφορες άλλες αιτίες.

2. Επιχορηγήσεις (λογ. 74.00) είναι ποσά που χορηγούνται στην οικονομική μονάδα με οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος ή από Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς που ελέγχονται από το Κράτος, για να πραγματοποιεί αυτή πωλήσεις ή άλλης μορφής εκμετάλλευση σε τιμές που για την ίδια θεωρούνται ασύμφορες.

3. Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων (λογ. 74.01) είναι ποσά που επιστρέφονται στην οικονομική μονάδα εξαιτίας εξαγωγών της ή άλλης νόμιμης αιτίας, τα οποία είχαν καταβληθεί και συμπεριληφθεί στο κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών που αγοράστηκαν από το εξωτερικό και αναλώθηκαν για την παραγωγή προϊόντων, που τελικά πωλήθηκαν στο εξωτερικό ή σε πελάτες του εσωτερικού στους οποίους έχει χορηγηθεί δασμολογική ατέλεια (όπως π.χ. ν.δ. 4171/1961). Σε περίπτωση που οι δασμοί, φόροι και τέλη, οι οποίοι καταβάλλονται κατά την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό, καταχωρούνται στο λογαριασμό 33.14.01 «δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή», κατά την επιστροφή τους καταχωρούνται στο λογαριασμό αυτό (33.14.01) και όχι στο λογαριασμό 74.01, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 11-β της παρ. 2.2.304.

4. Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών (λογ. 74.02) είναι ποσά τόκων χρηματοδοτήσεων που επιστρέφονται στην οικονομική μονάδα από τις Τράπεζες, λόγω εξαγωγών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής που ισχύουν κάθε φορά.

5. Πρόσθετα έσοδα πωλήσεων (λογ. 74.98) είναι έσοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις πωλήσεις της οικονομικής μονάδας μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεως και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων εσόδων αποτελούν οι διάφορες αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι πελάτες σε περίπτωση αθετήσεως όρων συμβάσεων, τα έσοδα από μερική χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας και αποζημιώσεις από αβαρίες, εφόσον δεν είναι εφικτή η μεταφορά τους σε μείωση της αξίας των αγαθών στα οποία έγινε η βλάβη.

6. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων και από επιστροφές τόκων καταχωρούνται στα βιβλία μόνο όταν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα, δηλαδή όταν δεν τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία και αποδεικνύονται εγγράφως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στους οικείους υπολογαριασμούς του 74 καταχωρούνται τα έσοδα για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε Αρχή έχει γνωρίσει εγγράφως στην οικονομική μονάδα ότι είναι δυνατή η είσπραξή τους ή όταν τα έσοδα αυτά προκύπτουν από απόλυτα δικαιολογημένους υπολογισμούς της οικονομικής μονάδας, που βασίζονται σε διατάξεις νόμων ή σε αποφάσεις αρμόδιων κρατικών ή εξουσιοδοτημένων από το κράτος οργάνων. Από τα βέβαια και εκκαθαρισμένα έσοδα, όσα αφορούν πωλήσεις της κλειόμενης χρήσεως καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 74, όσα όμως αφορούν πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων».

7. Ο λογαριασμός 74 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70, σε συνδυασμό και με όσα ειδικά ορίζονται για το λογαριασμό αυτό στις παραπάνω περιπτώσεις 1-6.

4,913 total views, 1 views today