Λογ/μος 75

 75    ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

         75.00    Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 

                      75.00.00    Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου

                                01    Έσοδα από μελέτες – έρευνες για λογαριασμό τρίτων

                                02    Έσοδα από επεξεργασία (Facon) προϊόντων – υλικών τρίτων

                                03    Έσοδα από επισκευές αγαθών τρίτων

                                04    Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε πρωτοβάθμιους
συνεταιρισμούς (Γνωμ. 55/1336/1990)

                      …………..

                      75.00.99    Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

         75.01    Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό

                      75.01.00    Έσοδα από παροχή κατοικιών

                                01    Έσοδα εστιατορίου

                                02    Έσοδα κυλικείου

                      …………..

                      75.01.99    Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό

         75.02    Προμήθειες – Μεσιτείες

                      75.02.00    Προμήθειες από αγορές για λογαριασμό τρίτων

                                01    Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων

                      …………..

                      75.02.99    Λοιπές προμήθειες και μεσιτείες

                      Σημείωση:    Οι προμήθειες – μεσιτείες από κύριες ασχολίες καταχωρούνται
στον λογαριασμό 73

         75.03    Έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις

                      Σημείωση:  Τα έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις, όταν
πρόκειται για κύριες ασχολίες, καταχωρούνται στον λογαριασμό 73

         75.04    Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

         75.05    Ενοίκια κτιρίων – τεχνικών έργων

         75.06    Ενοίκια μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού 

         75.07    Ενοίκια μεταφορικών μέσων 

         75.08    Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

         75.09    Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων
                        (π.χ. μεταλλευτικών παραχωρήσεων)

         75.10    Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 

         75.99    Προϋπολογισμένα – Προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
(Λ/58.75)

2.2.709 Λογαριασμός 75 «Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών»

1. Στο λογαριασμό 75 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η οικονομική μονάδα από παρεπόμενες ασχολίες, δηλαδή εκείνα που προέρχονται από παρεπόμενες δραστηριότητές της, σε σχέση με το κύριο αντικείμενό της. Αν μία από τις δραστηριότητες που προκαλούν άλλα έσοδα, εκτός από πωλήσεις ή έσοδα κεφαλαίων, συνιστά το κύριο αντικείμενο της οικονομικής μονάδας, τα έσοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 73 «πωλήσεις υπηρεσιών» και όχι στο λογαριασμό 75.

2. Ο λογαριασμός 75 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70, σε συνδυασμό και με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

α. Στο λογαριασμό 75.00 «έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» καταχωρούνται τα έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται από την οικονομική μονάδα σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της κύριας δραστηριότητάς της.

β. Στο λογαριασμό 75.01 «έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό» καταχωρούνται τα έσοδα από τη συμμετοχή του προσωπικού στα έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του από την οικονομική μονάδα. Τα έξοδα αυτά, όταν πραγματοποιούνται, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 60.02 «παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού», σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 3 της παρ. 2.2.604.

γ. Στο λογαριασμό 75.02 «προμήθειες – μεσιτείες» καταχωρούνται τα έσοδα από προμήθειες και μεσιτείες που η οικονομική μονάδα λαβαίνει από αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιεί για λογαριασμό τρίτων, εφόσον οι μεσολαβητικές αυτές ενέργειες δε συνιστούν το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς της.

δ. Στο λογαριασμό 75.03 «έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις» καταχωρούνται τα έσοδα που προέρχονται από την παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως τεχνικών μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εφόσον οι παραχωρήσεις αυτές δε συνιστούν το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας.

ε. Στους λογαριασμούς 75.04, 75.05, 75.06, 75.07, 75.08 και 75.09 καταχωρούνται, αντίστοιχα, τα έσοδα από την εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων και τεχνικών έργων, μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και ασώματων ακινητοποιήσεων, εφόσον οι εκμισθώσεις αυτές δε συνιστούν το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας (κτηματικές επιχειρήσεις). Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής θεωρούνται ανόργανα και καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 81.01 «έκτακτα και ανόργανα έσοδα», όταν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται έχουν κτηθεί ευκαιριακά και δεν αφορούν το αντικείμενο της εκμεταλλεύσεως.

στ. Στο λογαριασμό 75.10 «εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών» καταχωρούνται τα έξοδα αποστολής των πωλημένων αγαθών, που βαρύνουν τους πελάτες, οι οποίοι χρεώνονται είτε με το παραστατικό πωλήσεως, είτε με οποιοδήποτε άλλο παραστατικό.

3,545 total views, 1 views today