Λογ/μος 76

76    ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

        76.00    Έσοδα συμμετοχών

                     76.00.00    Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
                                       εσωτερικού 

                               01    Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
                                       εταιριών εσωτερικού 

                               02    Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
                                       εξωτερικού 

                               03    Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
                                       εταιριών εξωτερικού 

                               04    Έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εσωτερικού 

                               05    Έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εξωτερικού 

                               06    Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εσωτερικού 

                               07    Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εξωτερικού 

                     ……………

                     76.00.99    Λοιπές έσοδα από συμμετοχές

        76.01    Έσοδα χρεογράφων

                     76.01.00    Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
                                       εσωτερικού 

                               01    Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
                                       εταιριών εσωτερικού 

                               02    Έσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων 

                               03    Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 

                               04    Τόκοι έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου 

                               05    Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
                                       εξωτερικού 

                               06    Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
                                       εταιριών εξωτερικού 

                               07    Έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων 

                               08    Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 

                     ……………

                     76.01.98    Έσοδα λοιπών χρεογράφων εσωτερικού

                     76.01.99    Έσοδα λοιπών χρεογράφων εξωτερικού

        76.02    Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 

        76.03    Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 

                     76.03.00    Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού 

                               01    Τόκοι καταθέσεων Ταμιευτηρίων εσωτερικού 

                               02    Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού 

                               03    Τόκοι χορηγημένων δανείων 

                               04    Τόκοι τρεχούμενων λογ/σμών πελατών 

                               05    Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών 

                               06    Τόκοι καθυστερούμενων γραμματίων εισπρακτέων

                     ……………

                     76.03.99    Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

        76.04    Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων

                     76.04.00    Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών 

                               01    Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές
                                       πλήν Α.Ε. επιχειρήσεις 

                               02    Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων

                     ……………

                     76.04.99

        ……..

        76.98    Λοιπά έσοδα κεφαλαίων

                     76.98.00    Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών
(Γνωμ. 31/1022/1988)

                               01

                     …………..

                     76.98.99

        76.99    Προϋπολογισμένα – Προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (Λ/58.76)

2.2.710 Λογαριασμός 76 «Έσοδα κεφαλαίων»

1. Στο λογαριασμό 76 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η οικονομική μονάδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων της σε συμμετοχές και χρεόγραφα και από δανεισμούς προς τρίτους. Τα έσοδα αυτά, αν προέρχονται από δραστηριότητα ή δραστηριότητες που συνιστούν το κύριο αντικείμενο απασχολήσεως της οικονομικής μονάδας (π.χ. εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων ή Τράπεζες), καταχωρούνται στο λογαριασμό 73 ή και σε άλλους λογαριασμούς της ομάδας 7 (70-72), των οποίων οι τίτλοι τροποποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδας.

2. Ο λογαριασμός 76 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70, σε συνδυασμό και με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

α. Στους λογαριασμούς 76.00 «έσοδα συμμετοχών» και 76.01 «έσοδα χρεογράφων» καταχωρούνται τα έσοδα από μερίσματα συμμετοχών και χρεογράφων, καθώς και οι τόκοι από χρεόγραφα (π.χ. ομολογίες). Τα έσοδα αυτά καταχωρούνται στα ονομαστικά τους ποσά, ενώ ο φόρος που παρακρατείται καταχωρείται σε λογαριασμούς απαιτήσεων της ομάδας 3, ως εξής:

– Για μερίσματα μετοχών εταιρειών ημεδαπής εισαγμένων στο Χρηματιστήριο, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.01.

– Για μερίσματα μετοχών εταιρειών ημεδαπής μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.02.

– Για μερίσματα μετοχών αλλοδαπής προελεύσεως, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.03.

– Για κέρδη από συμμετοχή σε αλλοδαπές ΕΠΕ, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.04.

– Για προσόδους από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.05.

– Για κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων ημεδαπής, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.07.

Η τύχη και ο λογιστικός χειρισμός των φόρων που παρακρατούνται ρυθμίζονται στην περίπτ. 10-β της παρ. 2.2.304.

β. Στο λογαριασμό 76.02 «δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» καταχωρούνται οι δουλευμένοι τόκοι των γραμματίων εισπρακτέων. Η ανάπτυξη του λογαριασμού αυτού γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας και η λειτουργία του σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 6 της παρ. 2.2.302.

γ. Στο λογαριασμό 76.03 «λοιποί πιστωτικοί τόκοι» καταχωρούνται τα ονομαστικά έσοδα από τόκους. Τυχόν ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατούνται κατά την είσπραξη ή το λογισμό των τόκων αυτών καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.06, όπως καθορίζεται στην περίπτ. 10-β της παρ. 2.2.304.

δ. Στο λογαριασμό 76.04 «διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων» καταχωρούνται τα κέρδη που πραγματοποιούνται από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.112 για τις συμμετοχές και στην περίπτ. 11 της παρ. 2.2.305 για τα χρεόγραφα.

ε. Στο λογαριασμό 76.98 «λοιπά έσοδα κεφαλαίων» καταχωρούνται τα έσοδα κεφαλαίων τα οποία δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία από αυτές των λοιπών υπολογαριασμών του 76.

3,016 total views, 1 views today