Λογ/μος 78

78    ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ – ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
        ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ‘Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

        78.00    Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων 

                     78.00.10    Εδαφικών εκτάσεων 

                               11    Κτιρίων – Εγκαταστάσεων κτιρίων – Τεχνικών έργων 

                               12    Μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων – Λοιπού
                                       μηχανολογικού εξοπλισμού 

                               13    Μεταφορικών μέσων 

                               14    Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

                     78.00.14.06    Ιδιοπαραγωγή ζώων για πάγια εκμετάλλευση
                                           (Γνωμ. 183/2099/1993)

                               15    Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση 

                               16    Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς
                                       αποσβέσεως 

                     …………..

                     78.00.99

        78.01

         ………

         78.05    Χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως
(Ο λογαριασμός 78.05 έγινε προαιρετικός με τη Γνωμ. του ΕΣΥΛ 91/1683/1992)

                     78.05.00    Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

                     ………….

                     78.05.09    Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

                     ………..

                     78.05.99

        78.06

        ……..

        78.10    Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)

                     78.10.00    Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων στο προσωπικό

                               01    Αξία χορηγούμενων δειγμάτων (δωρεάν)

                               02    Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς

                               03    Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς
                                       σκοπούς

                               04    Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων
                                       (Γνωμ 51/1282/1990)

                               05    Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων
                                       (Γνωμ. 217/2177/1994)

                               06    …………………………………………

                               08    Αξία ιδιοχρησιμοποιούμενων αποθεμάτων ως παγίων
                                       (Γνωμ. 217/2177/1994, 251/2242/1995)

        78.11    Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων
(Γνωμ. 51/1282/1990)

        ……..

        78.99    Προϋπολογισμένη παραγωγή ιδιοχρησιμοποιουμένων πάγιων
στοιχείων και προϋπολογισμένη χρησιμοποίηση προβλέψεων Λ/58.78)

2.2.712 Λογαριασμός 78 «Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως»

1. Ο λογαριασμός 78.00 «ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων» πιστώνεται, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1, με το κόστος παραγωγής των πάγιων στοιχείων που κατασκευάζονται ή δημιουργούνται από την οικονομική μονάδα με δικά της μέσα και για δική της χρήση, καθώς και με το κόστος βελτιώσεως των πάγιων στοιχείων. Το κόστος αυτό προσδιορίζεται από τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως της ομάδας 9, ή αν δε λειτουργεί η λογιστική αυτή, εξωλογιστικά με υπολογισμούς που βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία.

2. Για το λογαριασμό 78.05 «χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως» ισχύον όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5-β της παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 «προβλέψεις».

3. Ο λογαριασμός 78 λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70, σε συνδυασμό και με όσα καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις 1-2 και στην παρ. 2.2.109.

Σημείωση: (1) Όταν η αξία των δωρούμενων αποθεμάτων βρίσκεται μέσα στα συνηθισμένα όρια κοινωνικής παραστάσεως της επιχειρήσεως καταχωρείται στη χρέωση του ομώνυμου λογ/σμού 64.06.02, ενώ όταν πρόκειται για μία έκτακτη, ασυνήθιστη και σημαντικής αξίας δωρεά χρεώνεται ο λογαριασμός 81.00.05 και έτσι δεν επιβαρύνεται η εκμετάλλευση ούτε το λειτουργικό κόστος. Υπόψη ότι η αξία των δωριζομένων κινητών αγαθών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα από τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών (άρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. Α υποπ. γγ’ Ν. 2238/1994.

(2) Εξυπακούεται ότι δεν χρησιμοποιείται ο λογ/σμός 78.10 (ούτε βέβαια χρεώνεται ο 81.02) όταν τα αποθέματα που καταστρέφονται ή κλέβονται είναι ασφαλισμένα, γιατί εισπράττεται η ασφαλιστική αποζημίωση (που καταχωρείται στον 72 κλπ., βλ. ανωτ. το λογ/σμό 72). (Α.Υ.Ο. 1116202/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-1996).

2,822 total views, 1 views today