Λογ/μος 82

 82    ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

        82.00    Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

                     82.00.00    Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

                               01    Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

                               02    Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρήτρων

                               03    Κλοπές – Υπεξαιρέσεις

                               04    Φόροι και τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλην φόρου
                                       εισοδήματος)

                               05    Οριστικοποιημένοι επίδικοι φόροι Δημοσίου (πλην φόρου
                                       εισοδήματος)

                               06    Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων

                               07    Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.01
                                       (Γνωμ. 176/2087/1993)

                               08    Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.03
                                       (Γνωμ. 176/2087/1993)

                               09    Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.01
                                       (Γνωμ. 176/2087/1993)

                               10    Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.03
                                       (Γνωμ. 176/2087/1993)

                     …………

                     82.00.60    Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία
                                       (Γνωμ. 91/1683/1992)

                               61    ……..
62    …….. (Τριτοβάθμιοι κατ’είδος εξόδων για τα οποία είχαν
63    …….. σχηματισθεί προβλέψεις σε προηγούμενες χρήσεις)
64    ……..

                     …………..

                     82.00.99    Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων

        82.01    Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

                     82.01.00    Επιχορηγήσεις πωλήσεων

                               01    Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων

                               02    Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών

                               03    Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων

                               04    Επιστροφές αχρεωστήτως καταβλημένων φόρων και τελών
(πλην φόρου εισοδήματος)

                               07    Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.01
(Γνωμ. 176/2087/1993)

                               08    Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.03
(Γνωμ. 176/2087/1993)

                               09    Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.01
(Γνωμ. 176/2087/1993)

                               10    Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.03
(Γνωμ. 176/2087/1993)

                     …………..

                     82.01.99    Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων

        ………

        82.02

        ………

        82.99    Προϋπολογισμένα – Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων
χρήσεων (Λ/58.82)

2.2.805 Λογαριασμός 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων»

1. Στο λογαριασμό 82 καταχωρούνται κατ’ είδος τα έξοδα και έσοδα που πραγματοποιούνται μεν μέσα στη χρήση, ο χρόνος όμως και τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται σε δραστηριότητες προηγούμενων χρήσεων.

Η ανάλυση του λογαριασμού 82 σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κυρίως υποχρεωτικούς, περιλαμβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες εξόδων και εσόδων προηγούμενων χρήσεων. Η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται, οπότε περιορίζεται το περιεχόμενο των προαιρετικών τριτοβάθμιων λογαριασμών 82.00.99 και 82.01.99.

2. Στο λογαριασμό 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων» καταχωρούνται κατ’ είδος τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, όπως οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται για φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις προηγούμενων χρήσεων, αλλά η αποδοχή της υποχρεώσεως για πληρωμή τους γίνεται μέσα στη χρήση που τρέχει, χωρίς να προηγηθεί άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. Στον ίδιο λογαριασμό καταχωρούνται φόροι και τέλη που βεβαιώνονται μετά από οριστικοποίηση αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων.

Στους παραπάνω φόρους δεν περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος που αφορά προηγούμενες χρήσεις. Ο φόρος αυτός καταχωρείται στο λογαριασμό 42.04, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 4 της παρ. 2.2.403.

3. Στο λογαριασμό 82.01 «έσοδα προηγούμενων χρήσεων» καταχωρούνται κατ’ είδος τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, όπως οι εισπράξεις από αποσβεσμένες απαιτήσεις, οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβλημένων σε προηγούμενες χρήσεις φόρων και τελών, εκτός από τις επιστροφές φόρου εισοδήματος που καταχωρούνται στο λογαριασμό 42.04 σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 4 της παρ. 2.2.403, οι επιχορηγήσεις, οι επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων και οι επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

4. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 82 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.02 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», έτσι ώστε ο λογαριασμός 82 να εξισώνεται.

3,348 total views, 1 views today