Λογ/μος 83

 83    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

        83.00

        ………

        83.10    Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων

                     83.10.18    Προβλέψεις για κάλυψη ζημίας από συμμετοχή σε κοινοπραξία
ή ο.ε. ή ε.ε. (Γνωμ. 118/1845/1993)

       83.11    Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

        83.12    Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

        83.13    Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

        ………

        83.98    Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

        83.99    Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ/58.83)

2.2.806 Λογαριασμός 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους»

1. Ο λογαριασμός 83 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 «προβλέψεις».

2. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 83 μεταφέρονται στον υπολογαριασμό 86.02.10 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους», έτσι ώστε ο λογαριασμός 83 να εξισώνεται.

1,117 total views, 1 views today