Λογ/μος 84

84    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

        84.00    Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

                     84.00.00    Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
                                       την υπηρεσία

                               01    Από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων

                               02

                               ….

                               09    Από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

                               10    Από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων
                                       στοιχείων

                               11    Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

                               12    Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

                               13    Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

                     …………..

                     84.00.99    Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις

        84.01    Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
για έκτακτους κινδύνους

                     84.01.00

                               01

                     …………..

                               12    Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

                               13    Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

                     ……………

                     84.01.99    Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις

        84.02

        ………

        84.91    Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως (Γνωμ. 91/1683/1992)

                     84.91.00    Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

                     …………..

                     84.91.09    Από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

                     ……………

                     84.91.99

        84.99    Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
(Λ/58.84)

2.2.807 Λογαριασμός 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων»

1. Ο λογαριασμός 84 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 «προβλέψεις».

2. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 84 μεταφέρονται στον υπολογαριασμό 86.02.03 «έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων», έτσι ώστε ο λογαριασμός 84 να εξισώνεται.

1,544 total views, 1 views today