Λογ/μος 85

 85    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
        ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

        85.00    Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων

                    85.00.00

                               01    Αποσβέσεις Ορυχείων

                               02    Αποσβέσεις Μεταλλείων

                               03    Αποσβέσεις Λατομείων

                               04    ………………………………

                               05    Αποσβέσεις Φυτειών

                               06    Αποσβέσεις Δασών

                               07    ………………………………

                               11    Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               12    Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               13    Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               14    ……………………………….

                               15    Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεως

                               16    Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεως

                               17    ………………………………..

                    …………..

                    85.00.99

        85.01    Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεις κτιρίων – τεχνικών έργων

                    85.01.00    Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων

                    85.01.01    Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών

                               02    Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων

                               03    Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων

                               04    ………………………………

                               07    Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα
                                       τρίτων

                               08    Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε
                                       ακίνητα τρίτων

                               09    Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων

                               10    Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων

                               11    ………………………………….

                               14    Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               15    Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               16    Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               17    Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               18    …………………………………….

                               21    Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα
                                       τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               22    Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε
                                       ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               23    Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               24    Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων τρίτων εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                    …………..

                    85.01.99

        85.02    Αποσβέσεις μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού
                     μηχανολογικού εξοπλισμού

                    85.02.00    Αποσβέσεις μηχανημάτων

                               01    Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων

                               02    Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός»

                               03    Αποσβέσεις εργαλείων

                               04    Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών

                               05    Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων

                               06    Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

                               07    Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων

                               08    Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων

                               09    Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
τρίτων

                               10    Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               11    Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               12    Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός» εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               13    Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               14    Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

                               15    Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               16    Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός
εκμεταλλεύσεως

                               17    Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               18    Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               19    Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                    ……………

                    85.02.99

        85.03    Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

                    85.03.00    Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων

                               01    Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων

                               02    Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών – Ρυμουλκών – Ειδικής
                                       χρήσεως

                               03    Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων

                               04    Αποσβέσεις πλωτών μέσων

                               05    Αποσβέσεις εναέριων μέσων

                               06    Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών

                               07    …………………………………

                               09    Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς

                               10    Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               11    Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               12    Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών – Ρυμουλκών – Ειδικής
                                       χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως

                               13    Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               14    Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               15    Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               16    Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               17    ………………………………………

                               19    Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

                    …………..

                    85.03.99

        85.04    Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

                    85.04.00    Αποσβέσεις επίπλων

                               01    Αποσβέσεις σκευών

                               02    Αποσβέσεις μηχανών γραφείων

                               03    Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
                                       συγκροτημάτων

                               04    Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς

                               05    Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων

                               06    Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση

                               07    ………………………………..

                               08    Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

                               09    Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού

                               10    Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               11    Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

                               12    Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               13    Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
                                       συστημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               14    Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                    85.04.15    Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

                               16    Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               17    …………………………………..

                               18    Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός
                                       εκμεταλλεύσεως

                               19    Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως

                    …………..

                    85.04.99

        85.05    Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων
                     πολυετούς αποσβέσεως

                    85.05.00    Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως

                               01    Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

                               02    Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ορυχείων –
                                       μεταλλείων – λατομείων

                               03    Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων

                               04    Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων
                                       στοιχείων

                               05    Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων

                               06

                     ………….

                               10    Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

                               11    Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων – μεταλλείων –
                                       λατομείων

                               12    Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών

                               13    Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεων κεφαλαίου και εκδόσεως
                                       ομολογιακών δανείων

                               14    Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων

                               15    ……………………………………

                               16    Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών

                               17    Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως

                               18    Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου

                               19    Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

                    …………..

                    85.05.99

        85.06

         ………

         85.99    Προϋπολογισμένες μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
αποσβέσεις (Λ/58.85)

2.2.808 Λογαριασμός 85 «Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»

1. Στο λογαριασμό 85 καταχωρούνται οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος, δηλαδή στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι πρόσθετες (επιταχυνόμενες) αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.

2. Οι τακτικές αποσβέσεις, που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος, καταχωρούνται στο λογαριασμό 66, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.610, και εμφανίζονται στην κατάσταση του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» αφαιρετικά από το σύνολο των αποσβέσεων (τακτικών και πρόσθετων), σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202.

3. Ο λογιστικός χειρισμός των αποσβέσεων του λογαριασμού 85 γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.610.

4. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 85 μεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 86.03 «μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων», έτσι ώστε ο λογαριασμός 85 να εξισώνεται.

1,024 total views, 1 views today