Λογ/μος 86

86    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

        86.00    Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

                     86.00.00    Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως

                               01    Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

                               02    Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

                               03    Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως

                               04    Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

                     86.00.05    Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος
                                       υποαπασχολήσεως – αδράνειας (Γνωμ. 46/1189/1989)

                     ……………

                     86.00.99

        86.01    Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

                     86.01.00    Έσοδα συμμετοχών

                               01    Έσοδα χρεογράφων

                               02    Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

                               03    Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

                               04    ………………………………

                               07    Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

                               08    Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων

                               09    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

                     …………..

                     86.01.99

        86.02    Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα

                     86.02.00    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

                               01    Έκτακτα κέρδη

                               02    Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

                               03    Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

                               04    …………………………………..

                               07    Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

                               08    Έκτακτες ζημίες

                               09    Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

                               10    Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

                     …………..

                     86.02.99

        86.03    Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων

                     86.03.00    Εδαφικών εκτάσεων

                               01    Κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων

                               02    Μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού
                                       μηχανολογικού εξοπλισμού

                               03    Μεταφορικών μέσων

                               04    Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

                               05    Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς
                                       αποσβέσεως

                     …………..

                     86.03.99

        86.04

         ………

        86.99    Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

2.2.809 Λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα χρήσεως»

1. Ο λογαριασμός 86 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202.

2. Η κατάσταση του λογαριασμού 86, στην οποία, πέρα από τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του, περιλαμβάνονται και στοιχεία συνολικού κύκλου εργασιών (πωλήσεων) και κόστους πωλήσεων, δημοσιεύεται μαζί με τον ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

3. Ο λογαριασμός 86 χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των συνολικών καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) που πραγματοποιούνται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας μέσα στη χρήση που κλείνει.

Στο λογαριασμό 86, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρονται τα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και τα διάφορα άλλα έσοδα για να συσχετιστούν με τα έξοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών – αναπτύξεως και διαθέσεως. Στον ίδιο λογαριασμό μεταφέρονται επίσης τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα – έξοδα), τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα, κέρδη – έξοδα, ζημίες) και οι μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων.

Από το συσχετισμό των παραπάνω στοιχείων, που γίνεται στο λογαριασμό 86 και ειδικότερα στον υπολογαριασμό 86.99, προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως πριν από την αφαίρεση των φόρων που βαρύνουν τα κέρδη (φόρων εισοδήματος και εισφοράς ΟΓΑ καθώς και λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων).

4. Ο υπολογαριασμός 86.99 «καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των λοιπών υπολογαριασμών του 86, από το συσχετισμό δε των υπολοίπων αυτών προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (καθαρές ζημίες ή καθαρά κέρδη), τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό 88.

5. Ειδικότερα ο λογαριασμός 86 λειτουργεί ως εξής:

Ι. Χρεώνεται:

– κατά περίπτωση, με τις μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως της κλειόμενης χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 80.01,

– με τα έξοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών – αναπτύξεως και διαθέσεως, με πίστωση, αντίστοιχα, των λογαριασμών 80.02.00, 80.02.01 και 80.02.02,

– με τις διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων, με τα έξοδα και τις ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων και με τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή με αυτούς έξοδα, με πίστωση, αντίστοιχα, των λογαριασμών 80.02.04, 80.02.05 και 80.02.06,

– με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, με πίστωση του λογαριασμού 81.00,

– με τις έκτακτες ζημίες, με πίστωση του λογαριασμού 81.02,

– με τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, με πίστωση του λογαριασμού 82.00,

– με τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, με πίστωση του λογαριασμού 83,

– με τις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων, με πίστωση του λογαριασμού 85,

– με τα καθαρά κέρδη, με πίστωση του λογαριασμού 88.00 «καθαρά κέρδη χρήσεως».

ΙΙ. Πιστώνεται: 

– κατά περίπτωση, με τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 80.01,

– με τα διάφορα άλλα έσοδα της εκμεταλλεύσεως, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.00,

– με τα έσοδα από συμμετοχές, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.01,

– με τα έσοδα χρεογράφων, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.02,

– με τα κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.03,

– με τους πιστωτικούς τόκους και τα συναφή με αυτούς έσοδα, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.04,

– με τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, με χρέωση το λογαριασμού 81.01,

– με τα έκτακτα κέρδη, με χρέωση του λογαριασμού 81.03,

– με τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, με χρέωση του λογαριασμού 82.01,

– με τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, με χρέωση του λογαριασμού 84,

– με τις ενδεχόμενες καθαρές ζημίες, με χρέωση του λογαριασμού 88.01.

2,987 total views, 1 views today