Λογ/μος 93

93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Παραγωγή σε εξέλιξη)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 

       93.00   Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Α’

       93.01   Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Β’

       93.02   Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Γ’

       93.03

       …..

       93.97   Κόστος παρεπόμενων δραστηριοτήτων

       93.98   Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων

       93.99   Κόστος αναπτύξεως προϊόντων (πολυετούς αποσβέσεως)

93   ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγή σε εξέλιξη)

       93.00   Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Α’

                   93.00.00   Κόστος παραγωγής προϊόντος Π1

                                   93.00.00.00   Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών

                                   93.00.00.01   Κόστος άμεσων εξόδων παραγωγής

                                                        93.00.00.01.60   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

                                                        93.00.00.01.61   Αμοιβές και έξοδα τρίτων

                                                        93.00.00.01.62   Παροχές τρίτων

                                                        93.00.00.01.63   Φόροι – Τέλη

                                                        93.00.00.01.64   Διάφορα έξοδα

                                                        93.00.00.01.65   ……………………………

                                                        93.00.00.01.66   Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος

                                                        93.00.00.01.67   ……………………………

                                                        93.00.00.01.68   Προβλέψεις

                                                        93.00.00.01.69   ……………………………

                                                        ……………………

                                                        93.00.00.01.99

                                   93.00.00.02   Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής

                                                        93.00.00.02.60   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

                                                        93.00.00.02.61   Αμοιβές και έξοδα τρίτων

                                                        93.00.00.02.62   Παροχές τρίτων

                                                        93.00.00.02.63   Φόροι – Τέλη

                                                        93.00.00.02.64   Διάφορα έξοδα

                                                        93.00.00.02.65   ……………………………

                                                        93.00.00.02.66   Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος

                                                        93.00.00.02.67   ……………………………

                                                        93.00.00.02.68   Προβλέψεις

                                                        93.00.00.02.69   ……………………………

                                                        93.00.00.02.70   Αναλογία εξόδων βοηθητικών
υπηρεσιών λειτουργίας
παραγωγής (πλην υπολογιστικών
εξόδων)

                                                        ……………………

                                                        93.00.00.02.80   Αναλώσεις έμμεσων υλικών

                                                        ……………………

                                                        93.00.00.02.99

                   93.00.01   Κόστος παραγωγής προϊόντος Π2
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93.00.00

                   93.00.02   Κόστος παραγωγής προϊόντος Π3
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93.00.00

                   …………..

                   93.00.99

       93.01   Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Β’
                   Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93.00

       93.02   Κόστος παραγωγής Εργοστασίου Γ’
                   Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93.00

       93.97   Κόστος παρεπόμενων δραστηριοτήτων

                   93.97.00   Δραστηριότητας Δ1 (π.χ. καλλιέργεια αγρών)
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93.00.00

                   93.97.01   Δραστηριότητας Δ2 (π.χ. λειτουργία εστιατορίου)
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93.00.00

       93.98   Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων

                   93.98.00   Μηχανήματος Μ1

                   93.98.01   Μηχανήματος Μ2

                   93.98.02   Κτιρίου Κ1

                   93.98.03   Εγκαταστάσεως Ε1

                   93.98.04   Κόστος βελτιώσεως Μηχανήματος Μ3
Ανάπτυξη των 93.98.00-04 αντίστοιχη
του λογαριασμού 93.00.00

       93.99   Κόστος αναπτύξεως προϊόντων (πολυετούς αποσβέσεως)

                   93.99.00   Προϊόντων ΑΠ1
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93.00.00

                   93.99.01   Προϊόντων ΑΠ2
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93.00.00

                   93.99.02

                  ……………

                   93.99.99

5.214 Λογαριασμός 93 «Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη)»

Α. Περιεχόμενο και ορολογία

1. Στους υπολογαριασμούς του 93 συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το ολικό κόστος παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών ή πάγιων στοιχείων), καθώς και το κόστος ερευνών και αναπτύξεως κατά το μέρος που αναφέρεται στην πραγματική παραγωγή έργου μακροχρόνιας αξιοποιήσεως.

Στην ευρεία έννοια της παραγωγής περιλαμβάνονται και τα ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία και ανταλλακτικά αυτών.

2. Το κόστος των υπολογαριασμών του 93 είναι άμεσο ή έμμεσο. Στο άμεσο κόστος παραγωγής, κατά κανόνα, περιλαμβάνονται τα άμεσα υλικά και η άμεση εργασία, ενώ στο έμμεσο το υπόλοιπο κόστος παραγωγής.

3. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 93 γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας, η οποία είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τους εξής περιορισμούς:

α. Στους υπολογαριασμούς του 93 συγκεντρώνεται μόνο κόστος της λειτουργίας παραγωγής, δηλαδή στοιχεία κόστους που πραγματοποιούνται για να παραχθεί το προϊόν (ή η υπηρεσία) ή το έργο και να αποκτήσει ιδιότητες και μορφή με την οποία είναι δυνατή η διάθεσή του στην αγορά ή η ιδιοχρησιμοποίησή του. Στο λογαριασμό 93 (υπολογαριασμό 93.99 «κόστος αναπτύξεως προϊόντων») συγκεντρώνεται επίσης και το μέρος του κόστους ερευνών και αναπτύξεως που αναφέρεται στην πραγματική παραγωγή έργου μακροχρόνιας αξιοποιήσεως, το οποίο στη γενική λογιστική εμφανίζεται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 1.

Παράδειγμα αποτελεί το κόστος μιας ευρεσιτεχνίας που αξιοποιείται μέσα σε δεκαπέντε χρόνια.

β. Στους υπολογαριασμούς του 93, εφόσον παράγεται αντίστοιχο έργο, περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες κατηγορίες:

– Κόστος παραγωγής προϊόντων έτοιμων και ημιτελών

– Κόστος παραγωγής υποπροϊόντων και υπολειμμάτων

– Κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιων στοιχείων

– Κόστος παρεπόμενων δραστηριοτήτων

– Κόστος αναπτύξεως προϊόντων (πειραματικής παραγωγής).

γ. Στο επίπεδο π.χ. του προϊόντος, δηλαδή στην ανάλυση του κόστους του προϊόντος, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα άμεσα υλικά, η άμεση εργασία και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ή έμμεσα έξοδα παραγωγής.

δ. Στο επίπεδο του ολικού κόστους παραγωγής, η ανάλυση γίνεται τουλάχιστο στα υλικά που αναλώνονται και στα κατ’ είδος έξοδα της ομάδας 6 της γενικής λογιστικής. Αυτή η ανάλυση δεν είναι απαραίτητη όταν τα στοιχεία που ζητούνται προκύπτουν από την ανάλυση του λογαριασμού 92.00 «έξοδα λειτουργίας παραγωγής», πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται όταν από τον τελευταίο αυτό λογαριασμό περνούν και τα άμεσα υλικά. Επίσης, η ανάλυση αυτή δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στους υπολογαριασμούς του 93 και στην περίπτωση που τα άμεσα υλικά καταλογίζονται απευθείας στους υπολογαριασμούς αυτούς, όταν οι σχετικές πληροφορίες προκύπτουν από αντίθετους υπολογαριασμούς καταλογισμένων στην παραγωγή υλικών του 94.

Β. Τρόπος λειτουργίας

Ο λογαριασμός 93 χρεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, με πίστωση των λογαριασμών:

α. 92 με τα κονδύλια του έμμεσου, κατά κανόνα, κόστους που προηγούμενα συγκεντρώνεται και παρακολουθείται στους υπολογαριασμούς κέντρων κόστους ή τμημάτων.

β. 94.03 με το κόστος της παραγωγής σε εξέλιξη κατά το τέλος της χρήσεως, το οποίο στην αρχή της επόμενης μεταφέρεται στους οικείους υπολογαριασμούς του 93.

Δεν αποκλείεται παρόμοια μεταφορά του κόστους της παραγωγής σε εξέλιξη και κατά την έναρξη κάθε νέας περιόδου λογισμού.

γ. 94 (υπολογισμοί αποθεμάτων) με την αξία, σε τιμές κόστους, των αποθεμάτων (όπως π.χ. πρώτων υλών ή ημιτελών προϊόντων), που εξάγονται από τις αποθήκες για βιομηχανοποίηση, όταν η αξία αυτή, προηγούμενα, δεν περνάει από τους οικείους υπολογαριασμούς του 92.

δ. 95 με τις θετικές αποκλίσεις του πρότυπου κόστους.

ε. 97.10.00 με την αξία των τυχόν διαφορών απογραφής που διαπιστώνεται στο τέλος της χρήσεως, όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού 93 μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 94.03 «παραγωγή σε εξέλιξη».

στ. 97.10.01 με τα κονδύλια των πιστωτικών διαφορών που προκύπτουν κατά τον καταλογισμό του κόστους παραγωγής στους τελικούς φορείς κόστους.

ζ. 99.01 με την αξία των χορηγήσεων που λαμβάνονται από άλλα κέντρα (π.χ.  εργοστάσια ή υποκαταστήματα) που τηρούν ανεξάρτητη λογιστική, όταν η αξία αυτή, προηγούμενα, δεν περνάει από τους οικείους υπολογαριασμούς του 92.

5. Ο λογαριασμός 93 πιστώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, με χρέωση των λογαριασμών:

α. 92 με το ολικό ή μερικό κόστος της πειραματικής παραγωγής, όταν το κόστος αυτό ενσωματώνεται στο λειτουργικό κόστος έρευνας και αναπτύξεως (Λ/92.02).

β. 94 (υπολογαριασμοί αποθεμάτων) με το κόστος των αποθεμάτων που από την παραγωγική διαδικασία εισάγονται στην αποθήκη, είτε για να διατεθούν στην αγορά, είτε για να υποστούν παραπέρα κατεργασία.

γ. 94.03 με το κόστος της παραγωγής σε εξέλιξη κατά το τέλος της τρέχουσας χρήσεως. Δεν αποκλείεται παρόμοια μεταφορά του κόστους της παραγωγής σε εξέλιξη και κατά το τέλος κάθε περιόδου λογισμού.

δ. 95 με τις αρνητικές αποκλίσεις του πρότυπου κόστους.

ε. 96.20.14 με το κόστος των παρεπόμενων δραστηριοτήτων.

στ. 96.20.16 με το κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιων στοιχείων, στο οποίο περιλαμβάνεται και το μέρος του κόστους ερευνών και αναπτύξεως που αφορά πραγματικό έργο μακροχρόνιας αξιοποιήσεως.

ζ. 97.10.00 με την αξία των τυχόν διαφορών απογραφής που διαπιστώνεται στο τέλος της χρήσεως, όταν γίνεται η μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 93 στον 94.03.

η. 97.10.01 με τα κονδύλια των χρεωστικών διαφορών που προκύπτουν κατά τον καταλογισμό του κόστους παραγωγής στους τελικούς φορείς κόστους.

θ. 99.02 με την αξία των παροχών προς άλλα κέντρα (π.χ. εργοστάσια ή υποκαταστήματα) που τηρούν ανεξάρτητη λογιστική.

6. Οι εσωτερικές μεταφορές προϊόντων έτοιμων ή ημιτελών για παραπέρα κατεργασία, από ένα παραγωγικό τμήμα σε ένα άλλο ή από μία φάση σε άλλη του ίδιου τμήματος, γίνονται πάντα με τη μεσολάβηση του λογαριασμού 94, και ποτέ του λογαριασμού 93, έστω και αν δεν πραγματοποιείται εισαγωγή στην αποθήκη, ώστε να ελέγχονται οι ποσοτικές διακινήσεις που γίνονται μέσα στη μονάδα.

Στις περιπτώσεις που οι ποσοτικές διακινήσεις γίνονται χωρίς πραγματική εισαγωγή στην αποθήκη, η χρεωπίστωση των λογαριασμών αποθήκης γίνεται λογιστικά με παραστατικά που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

Ακολουθεί διάγραμμα λειτουργίας του λογαριασμού 93.

93

938 total views, 1 views today