Λογ/μος 97

97   ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

       97.00   Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων

       97.01   Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εσόδων

       97.02   Διαφορές ενσωματώσεως εξόδων – κόστους αποθεμάτων

       97.03   Διαφορές πραγματοποιημένων – λογισμένων εσόδων

       97.04

       ………

       97.10   Διαφορές καταλογισμού

       ………

       97.99

97   ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

       97.00   Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων

                   97.00.00   Διαφορές από υπολογιστική αμοιβή επιχειρηματία

                   97.00.01   Διαφορές από υπολογιστικούς τόκους ιδίων κεφαλαίων

                   97.00.02   Διαφορές από υπολογιστικά έξοδα αυτασφαλίστρων

                   97.00.03   Διαφορές από λογισμένες αποσβέσεις

                  ……………

                   97.00.99

       97.01   Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εσόδων

                   97.01.00   Διαφορές από υπολογιστικές πωλήσεις προϊόντων έτοιμων
και ημιτελών

                   97.01.01

                   …………..

                   97.01.99

       97.02   Διαφορές ενσωματώσεως εξόδων – κόστους αποθεμάτων

                   97.02.00   Διαφορές λογισμένων (προϋπολογιστικά) –
κοστολογημένων εξόδων

                                   97.02.00.00   Διαφορές από αποσβέσεις πάγιων στοιχείων

                                   97.02.00.01   Διαφορές από αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων

                                   97.02.00.02   Διαφορές από υποτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού

                                   ……………….

                                   97.02.00.99

                   97.02.01   Διαφορές αποτιμήσεως αναλώμενων ή πωλούμενων
αποθεμάτων

                                   97.02.01.20

                                   97.02.01.21   Διαφορές από έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

                                   97.02.01.22   Διαφορές από υποπροϊόντα και υπολείμματα

                                   97.02.01.23

                                   97.02.01.24   Διαφορές από πρώτες – βοηθητικές ύλες –
Υλικά συσκευασίας

                                   97.02.01.25   Διαφορές από αναλώσιμα υλικά

                                   97.02.01.26   Διαφορές από ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων

                                   97.02.01.27

                                   97.02.01.28   Διαφορές από είδη συσκευασίας

                                   ……………….

                                   97.02.01.99

                   97.02.02   Διαφορές από μη κοστολογούμενα έξοδα

                                   97.02.02.60   Διαφορές από αμοιβές και έξοδα προσωπικού

                                   97.02.02.61   Διαφορές από αμοιβές και έξοδα τρίτων

                                   97.02.02.62   Διαφορές από παροχές τρίτων

                                   97.02.02.63   Διαφορές από φόρους – τέλη

                                   97.02.02.64   Διαφορές από διάφορα έξοδα

                                   97.02.02.65

                                   97.02.02.66   Διαφορές από αποσβέσεις

                                   97.02.02.67

                                   97.02.02.68

                                   ……………….

                                   97.02.02.99

                   97.02.03

                   97.02.04

                   97.02.05   Διαφορές πραγματικών – κοστολογημένων εξόδων
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.02.02

                   97.02.06   Διαφορές ενσωματώσεως αξίας αγορών

                                   97.02.06.20   Διαφορές ενσωματώσεως αξίας αγορών
εμπορευμάτων

                                   97.02.06.21

                                   97.02.06.22

                                   97.02.06.23

                                   97.02.06.24   Διαφορές ενσωματώσεως αξίας αγορών πρώτων
και βοηθητικών υλών – υλικών συσκευασίας

                                   97.02.06.25   Διαφορές ενσωματώσεως αξίας αγορών
αναλώσιμων υλικών

                                   97.02.06.26   Διαφορές ενσωματώσεως αξίας αγορών
ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων

                                   97.02.06.27

                                   97.02.06.28   Διαφορές ενσωματώσεως αξίας αγορών ειδών
συσκευασίας

                                   ……………….

                                   97.02.06.99

                   …………..

                   97.02.99

       97.03   Διαφορές πραγματοποιημένων – λογισμένων εσόδων

                   97.03.00   Διαφορές από πωλήσεις εμπορευμάτων

                   97.03.01   Διαφορές από πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών

                   97.03.02   Διαφορές από πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων

                   97.03.03

                   97.03.04   Διαφορές από πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών –
Υλικών συσκευασίας

                   97.03.05   Διαφορές από πωλήσεις αναλώσιμων υλικών

                   97.03.06   Διαφορές από πωλήσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων

                   97.03.07

                   97.03.08   Διαφορές από πωλήσεις ειδών συσκευασίας

                   97.03.09   Διαφορές από πωλήσεις άχρηστου υλικού

                   97.03.10   Διαφορές από πωλήσεις υπηρεσιών

                   97.03.11

                   97.03.12

                   97.03.13   Διαφορές από επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

                   97.03.14   Διαφορές από έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

                   97.03.15   Διαφορές από έσοδα κεφαλαίων

                   …………..

                   97.03.99

       97.04

       ………

       97.10   Διαφορές καταλογισμού

                   97.10.00   Διαφορές απογραφών

                                   97.10.00.00   Ελλείμματα

                                                        97.10.00.00.20   Εμπορευμάτων

                                                        97.10.00.00.21   Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών

                                                        97.10.00.00.22   Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων

                                                        97.10.00.00.23   Παραγωγής σε εξέλιξη

                                                        97.10.00.00.24   Πρώτων και βοηθητικών υλών –
υλικών συσκευασίας

                                                        97.10.00.00.25   Αναλώσιμων υλικών

                                                        97.10.00.00.26   Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων

                                                        97.10.00.00.27

                                                        97.10.00.00.28   Ειδών συσκευασίας

                                                        97.10.00.00.29

                                                       …………………….

                                                        97.10.00.00.99

                                   97.10.00.01   Πλεονάσματα
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.00.00

                   97.10.01   Υπολειμματικά έξοδα τμημάτων και βοηθητικών υπηρεσιών
παραγωγικής λειτουργίας

                                   97.10.01.00   Κύριων τμημάτων παραγωγής Εργοστασίου Α’

                                                        97.10.01.00.00   Τμήματος παραγωγής Τ1

                                                        97.10.01.00.01   Τμήματος παραγωγής Τ2

                                                        ……………………

                                                        97.10.01.00.99   Τμήματος παραγωγής Τ100

                                   97.10.01.01   Υπολειμματικά έξοδα βοηθητικών υπηρεσιών
παραγωγής Εργοστασίου Α’
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.01.00

                                   97.10.01.02   Υπολειμματικά έξοδα κύριων τμημάτων
παραγωγής Εργοστασίου Β’
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.01.00

                                   97.10.01.03   Υπολειμματικά έξοδα βοηθητικών υπηρεσιών
παραγωγής Εργοστασίου Β’
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.01.00

                                   ……………….

                                   97.10.01.99

                   97.10.02   Υπολειμματικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας

                                   97.10.02.00   Τμήματος ή Διευθύνσεως Τ1

                                   97.10.02.01   Τμήματος ή Διευθύνσεως Τ2

                                   ……………….

                                   97.10.02.99   Τμήματος ή Διευθύνσεως Τ100

                   97.10.03   Υπολειμματικά έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.02

                   97.10.04   Υπολειμματικά έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.02

                   97.10.05

                   97.10.06   Διαφορές από τη διακύμανση του Βαθμού Απασχολήσεως (ΒΑ)

                                   97.10.06.00   Διαφορές ΒΑ κύριων τμημάτων παραγωγής
Εργοστασίου Α’

                                                        97.10.06.00.00   Τμήματος Τ1

                                                        97.10.06.00.01   Τμήματος Τ2

                                                        ……………………

                                                        97.10.06.00.99   Τμήματος Τ100

                                   97.10.06.01   Διαφορές ΒΑ βοηθητικών υπηρεσιών παραγωγής
Εργοστασίου Α’
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.06.00

                                   97.10.06.02   Διαφορές ΒΑ κύριων τμημάτων παραγωγής
Εργοστασίου Β’
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.06.00

                                   97.10.06.03   Διαφορές ΒΑ βοηθητικών υπηρεσιών παραγωγής
Εργοστασίου Β’
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.06.00

                                  ………………..

                                   97.10.06.10   Διαφορές ΒΑ διοικητικής λειτουργίας
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.06.00

                                   97.10.06.11   Διαφορές ΒΑ λειτουργίας ερευνών και
αναπτύξεως
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.06.00

                                   97.10.06.12   Διαφορές ΒΑ λειτουργίας διαθέσεως
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97.10.06.00

                                  ………………..

                                   97.10.06.99

       97.11

       ………

5.218 Λογαριασμός 97 «Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού»

Α. Περιεχόμενο και ορολογία

1. Στους υπολογαριασμούς του 97 παρακολουθούνται οι διαφορές που δημιουργούνται κατά το λογισμό στο κόστος και στα έσοδα, ή κατά τον καταλογισμό στους τελικούς φορείς, των εξόδων κατ’ είδος ή των ομαδοποιημένων στοιχείων κόστους, καθώς και κατά τη μεταφορά στην αναλυτική λογιστική των οργανικών εσόδων. Οι διαφορές αυτές δημιουργούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν τα υπολογιστικά έξοδα ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος χωρίς να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ο λογαριασμός 90.09. Στα υπολογιστικά έξοδα ή στο «κόστος ευκαιρίας» περιλαμβάνονται, ανάμεσα στα άλλα, η αμοιβή του επιχειρηματία στις ατομικές ή προσωπικές επιχειρήσεις, ο τόκος του ιδίου κεφαλαίου και τα αυτασφάλιστρα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 11 της παρ. 5.1.302.

β. Όταν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος έξοδα κατ’ είδος ποσού μεγαλύτερου από εκείνο που λογίζεται στη γενική λογιστική. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι διαφορές αποσβέσεων, όταν το ύψος τους που λογίζεται στη γενική λογιστική είναι μικρότερο από εκείνο που κοστολογείται στην αναλυτική λογιστική, όπως π.χ. στην περίπτωση που κρίνεται ότι η απαξίωση και λειτουργική φθορά των πάγιων στοιχείων αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο κατ’ αξία ποσό από το ποσό των αποσβέσεων που λογίζονται στη γενική λογιστική.

γ. Όταν αποτιμούνται σε προσωρινές τιμές τα υλικά που αναλώνονται και οι τιμές αυτές διαφέρουν από αυτές που διαμορφώνονται οριστικά. Οι διαφορές αυτές, όταν δεν ανακοστολογούνται, μεταφέρονται στο λογαριασμό 97.02.01 και τελικά στα αποτελέσματα χρήσεως. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την αποτίμηση, σε προσωρινές τιμές κόστους, των πωλημένων αγαθών για το σκοπό προσδιορισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων.

δ. Όταν ορισμένα στοιχεία κόστους χαρακτηρίζονται ως μη κοστολογήσιμα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως, όπως π.χ. στην περίπτωση καταβολής αποζημιώσεως ιδιαίτερα μεγάλου ποσού λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, όταν δεν έχει προηγηθεί ο σχηματισμός σχετικών προβλέψεων.

ε. Όταν ενσωματώνονται στην αναλυτική λογιστική στοιχεία κόστους και εσόδων, για τα οποία δεν είναι γνωστές οι τιμές και η ενσωμάτωση αυτή γίνεται σε τιμές υπολογιστικές (προϋπολογιστικά). Στις περιπτώσεις αυτές, όταν οριστικοποιείται το κόστος και γίνονται γνωστές οι πραγματικές τιμές εσόδων, προκύπτουν διαφορές που μεταφέρονται, για τα έξοδα στο λογαριασμό 97.02.05 και για τα έσοδα στο λογαριασμό 97.03. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, τα επιδόματα αδειών και τα έσοδα από επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών.

στ. Όταν πραγματοποιούνται απογραφές των αποθεμάτων, είτε στο τέλος, είτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως και διαπιστώνονται ποσοτικά ελλείμματα ή πλεονάσματα.

Οι διαφορές αυτές μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 97.10.00.

ζ. Όταν καταλογίζεται το λειτουργικό κόστος των τμημάτων στο κόστος παραγωγής ή στο κόστος των τελικών φορέων, καθώς επίσης και όταν αποτιμάται το έργο των βοηθητικών υπηρεσιών που απορροφάται είτε από τα κύρια, είτε από άλλα βοηθητικά τμήματα και χρησιμοποιούνται προσωρινές τιμές κατά την αποτίμηση των μονάδων έργου που παρέχεται από ένα κέντρο προς ένα άλλο. Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιας περιπτώσεως αποτελεί το εξής: Το βοηθητικό τμήμα της ατμοπαραγωγής παρέχει ατμό στα κύρια παραγωγικά τμήματα και στο μηχανουργείο και ηλεκτρολογείο, που είναι βοηθητικά. Το τμήμα όμως αυτό της ατμοπαραγωγής τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από την ηλεκτροπαραγωγή και απορροφάει εργασία συντηρήσεως των εγκαταστάσεών του από το μηχανουργείο. Η χρεωπίστωση των λογαριασμών των τμημάτων, κύριων και βοηθητικών, γίνεται με βάση μία κατά προσέγγιση υπολογιζόμενη τιμή του ρεύματος, του ατμού και της εργασίας συντηρήσεως.  Ανάμεσα στις προσωρινές τιμές και τις τιμές που διαμορφώνονται οριστικά προκύπτουν διαφορές, οι οποίες, όταν δεν ανακοστολογούνται, μεταφέρονται στο λογαριασμό 97.10.01.

η. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα της ορθολογικής επιβαρύνσεως του κόστους παραγωγής ή του κόστους των τελικών φορέων με τα σταθερά στοιχεία κόστους, π.χ.  των τμημάτων, όπως αναλύεται στην παρ. 5.1.5. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη διακύμανση του βαθμού απασχολήσεως μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 97.10.06.

θ. Όταν η οικονομική μονάδα δεν κάνει χρήση της δυνητικής ευχέρειας της περιπτ.  5-β της παρ. 2.2.405, αλλά καταχωρεί τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τις επόμενες χρήσεις, για τα οποία (έξοδα) είχαν σχηματιστεί προβλέψεις εκμεταλλεύσεως, στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 6.

Τα έξοδα αυτά, όπως π.χ. οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται κατά την απόλυση ή αποχώρηση του προσωπικού, για τα οποία οι αντίστοιχες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως περιλήφθηκαν στο λειτουργικό κόστος της προηγούμενης χρήσεως ή της προηγούμενης κοστολογικής περιόδου, δεν ενσωματώνονται για δεύτερη φορά στο λειτουργικό κόστος (παραγωγής, διοικήσεως, διαθέσεως) και μεταφέρονται απευθείας στους οικείους υπολογαριασμούς του 97.02.05, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 90.06.

2. Από όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, που αναφέρονται ενδεικτικά προκύπτουν, είτε διαφορές ενσωματώσεως, είτε διαφορές καταλογισμού.

Διαφορές ενσωματώσεως είναι εκείνες που προκύπτουν κατά το λογισμό των κατ’ είδος στοιχείων κόστους και των εσόδων στους λογαριασμούς του λειτουργικού κόστους και των οργανικών εσόδων της αναλυτικής λογιστικής.

Διαφορές καταλογισμού είναι εκείνες που προκύπτουν κατά τον καταλογισμό στους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς του λειτουργικού κόστους.

Β. Τρόπος λειτουργίας

3. Ο υπολογισμός 97.00 «διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων», που κινείται στην περίπτωση που τα τυχόν υπολογιστικά έξοδα και οι τυχόν διαφορές αποσβέσεων εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική μέσω του λογαριασμού αυτού και όχι του 90.09, λειτουργεί ως εξής:

– Πιστώνεται με τα υπολογιστικά έξοδα ή τις διαφορές αποσβέσεων που εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική, με χρέωση των λογαριασμών:

α. 91.00, 91.01 και 91.05 κατά την ενσωμάτωση των υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων στους λογαριασμούς ανακατατάξεως εξόδων, εφόσον μεσολαβεί τέτοια ανακατάταξη.

β. 92 κατά την ενσωμάτωση των εξόδων αυτών στο λειτουργικό κόστος, εφόσον δεν προηγείται ανακατάταξή τους.

– Χρεώνεται, με πίστωση του υπολογαριασμού 98.99.03 των αποτελεσμάτων χρήσεως, με το πιστωτικό του υπόλοιπο, το οποίο, με το σύστημα αυτό (και όχι μέσω του 90.09), επηρεάζει ισόποσα τα αποτελέσματα χρήσεως και δημιουργεί ολικό καθαρό αποτελέσματα χρήσεως ίσο με εκείνο της γενικής λογιστικής.

4. Ο υπολογαριασμός 97.01 «διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εσόδων», που κινείται στην περίπτωση που τα τυχόν υπολογιστικά έσοδα εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική μέσω του λογαριασμού αυτού και όχι του 90.10, λειτουργεί ως εξής:

– Χρεώνεται με τα υπολογιστικά έσοδα που εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική, με πίστωση των λογαριασμών:

α. 91.02 κατά την ενσωμάτωση των υπολογιστικών εσόδων στους λογαριασμούς ανακατατάξεως ή ομαδοποιήσεως εσόδων, εφόσον μεσολαβεί τέτοια ανακατάταξη ή ομαδοποίηση.

β. 96.70 – 96.79 ή 96.22 κατά την ενσωμάτωση των εσόδων αυτών απευθείας στους λογαριασμούς των μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων, εφόσον δεν προηγείται ανακατάταξη ή ομαδοποίησή τους.

– Πιστώνεται, με χρέωση του υπολογαριασμού 98.99.03 των αποτελεσμάτων χρήσεως, με το χρεωστικό του υπόλοιπο, το οποίο, με το σύστημα αυτό (και όχι μέσω του 90.10), επηρεάζει ισόποσα τα αποτελέσματα χρήσεως και δημιουργεί ολικό καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως ίσο με εκείνο της γενικής λογιστικής.

5. Ο υπολογαριασμός 97.02 «διαφορές ενσωματώσεως εξόδων – κόστους αποθεμάτων» λειτουργεί ως εξής:

– Χρεώνεται με τις χρεωστικές διαφορές που δημιουργούνται, με πίστωση των εξής λογαριασμών:

α. 90.06 με το τμήμα των κατ’ είδος εξόδων που δεν ενσωματώνεται στο λειτουργικό κόστος ή στο κόστος παραγωγής, επειδή χαρακτηρίζεται ως μη κοστολογούμενο.

β. 91.00 ή 91.01 με τα μη κοστολογούμενα στοιχεία κόστους, όταν προηγείται ανακατάταξή τους στο λογαριασμό 91.

γ. 91.05 με τα ίδια, παραπάνω, μη κοστολογούμενα στοιχεία κόστους, όταν προηγείται καταχώρισή τους στο λογαριασμό αυτό (91.05) με σκοπό να μεριστούν στα κέντρα ή τους φορείς κόστους.

δ. 91.06 με τα ίδια, παραπάνω, μη κοστολογούμενα στοιχεία κόστους, όταν προηγείται η ενσωμάτωσή τους στην αναλυτική λογιστική, μέσω του λογαριασμού αυτού (91.06), με υπολογιστικές τιμές.

ε. 91.06 με τις χρεωστικές διαφορές μεταξύ της προϋπολογιστικά λογισμένης αξίας εξόδων και της πραγματικής.

στ. 91.09 με τις χρεωστικές διαφορές μεταξύ της αξίας των αποθεμάτων που λογίζονται με βάση προϋπολογιστικές τιμές και της οριστικής αξίας τους.

ζ. 94 με τις χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων που αναλώνονται ή πωλούνται σε τιμές μικρότερες από τις τιμές πραγματικού κόστους τους, όταν οι διαφορές αυτές δεν ανακοστολογούνται και εφόσον δεν εφαρμόζεται σύστημα πρότυπης κοστολογήσεως.

η. 98.99.03 με τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (του 97.02) κατά τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα χρήσεως.

– Πιστώνεται με τις πιστωτικές διαφορές που δημιουργούνται, με χρέωση των εξής λογαριασμών:

α. 91.06 με τις πιστωτικές διαφορές μεταξύ της προϋπολογιστικά λογισμένης αξίας εξόδων και της πραγματικής.

β. 91.09 με τις πιστωτικές διαφορές μεταξύ της αξίας των αποθεμάτων που λογίζονται με βάση προϋπολογιστικές τιμές και της οριστικής αξίας τους.

γ. 94 με τις πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων, τα οποία αναλώνονται ή πωλούνται σε μεγαλύτερες τιμές από τις τιμές πραγματικού τους κόστους, όταν οι διαφορές αυτές δεν ανακοστολογούνται και εφόσον δεν εφαρμόζεται σύστημα πρότυπης κοστολογήσεως.

δ. 98.99.03 με τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (του 97.02) κατά τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα χρήσεως.

6. Ο υπολογαριασμός 97.03 «διαφορές πραγματοποιημένων – λογισμένων εσόδων» λειτουργεί ως εξής:

– Χρεώνεται με τις χρεωστικές διαφορές που δημιουργούνται κατά το λογισμό εσόδων στην αναλυτική λογιστική, σε τιμές προϋπολογιστικές, με πίστωση του λογαριασμού 91.07. Χρεώνεται επίσης με τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (του 97.03) κατά τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 98.99.03.

– Πιστώνεται με τις πιστωτικές διαφορές που δημιουργούνται κατά το λογισμό εσόδων στην αναλυτική λογιστική, σε τιμές προϋπολογιστικές, με χρέωση του λογαριασμού 91.07. Πιστώνεται επίσης με τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (του 97.03) κατά τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 98.99.03.

Με τις παραπάνω διαφορές χρεωπιστώνεται ο λογαριασμός 97.03, μόνο όταν οι διαφορές αυτές δε μεταφέρονται απευθείας στους οικείους λογαριασμούς εσόδων ή μικτών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως του λογαριασμού 96.

7. Ο υπολογαριασμός 97.10 «διαφορές καταλογισμού» λειτουργεί ως εξής:

– Χρεώνεται με τις χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις, με πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών:

α. 92 κατά τον καταλογισμό του λειτουργικού κόστους των τμημάτων, κύριων και βοηθητικών, είτε μεταξύ τους, είτε στο κόστος παραγωγής, είτε στους τελικούς φορείς.

β. 92 ή 93, όταν εφαρμόζεται σύστημα ορθολογικής επιβαρύνσεως και τα διάφορα τμήματα υποαπασχολούνται, οπότε προκύπτουν χρεωστικές διαφορές.

γ. 93 κατά την απογραφή, όταν διαπιστώνονται ελλείμματα στα αποθέματα που βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία (παραγωγή σε εξέλιξη).

δ. 94 κατά την απογραφή, όταν διαπιστώνονται ελλείμματα στα αποθέματα.

ε. 98.99.03 με τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (του 97.10) κατά τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα χρήσεως.

– Πιστώνεται με τις πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις, με χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών:

α. 92 κατά τον καταλογισμό του λειτουργικού κόστους των τμημάτων, κύριων και βοηθητικών, είτε μεταξύ τους, είτε στο κόστος παραγωγής, είτε στους τελικούς φορείς.

β. 92 ή 93, όταν εφαρμόζεται σύστημα ορθολογικής επιβαρύνσεως και στα διάφορα τμήματα η πραγματική απασχόληση υπερβαίνει την κανονική, οπότε προκύπτουν πιστωτικές διαφορές.

γ. 93 κατά την απογραφή, όταν διαπιστώνονται πλεονάσματα στα αποθέματα που βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία (παραγωγή σε εξέλιξη).

δ. 94 κατά την απογραφή, όταν διαπιστώνονται πλεονάσματα στα αποθέματα.

ε. 98.99.03 με τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (του 97.10) κατά τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα χρήσεως.

97

930 total views, 1 views today