Λογ/μος 98

98   ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

       98.00

       98.01

       ………

       98.99   Αποτελέσματα χρήσεως

                   98.99.00   Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Λ/96)

                   98.99.01   Έξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως (Λ/92)

                                   98.99.01.00   Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

                                   98.99.01.01   Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως

                                   98.99.01.02   Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

                                   98.99.01.03   Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

                                   98.99.01.04   Υπολογιστικά έξοδα και διαφορές αποσβέσεων

                                   98.99.01.05   Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη
κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως –
αδράνειας) Γνωμ. ΕΣΥΛ 46/1189/1989

                   98.99.02   Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος (Λ/95)

                                   98.99.02.00   Αρνητικές αποκλίσεις

                                   98.99.02.01   Θετικές αποκλίσεις

                   98.99.03   Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού (Λ/97)

                   98.99.04   Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα

                                   98.99.04.00   Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (Λ/81.00)

                                   98.99.04.01   Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Λ/81.01)

                                   98.99.04.02   Έκτακτες ζημίες (Λ/81.02)

                                   98.99.04.03   Έκτακτα κέρδη (Λ/81.03)

                   98.99.05   Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων

                                   98.99.05.00   Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/82.00)

                                   98.99.05.01   Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/82.01)

                   98.99.06   Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

                                   98.99.06.00   Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων
στοιχείων (Λ/83.10)

                                   98.99.06.01   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Λ/83.11)

                                   98.99.06.02   Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και
έκτακτα έξοδα (Λ/83.12)

                                   98.99.06.03   Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων
(Λ/83.13)

                                   ……………….

                                   98.99.06.98   Λοιπές έκτακτες προβλέψεις (Λ/83.98)

                   98.99.07   Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

                                   98.99.07.00   Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
προηγούμενων χρήσεων (Λ/84.00)

                                   98.99.07.01   Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις
προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους
(Λ/84.01)

                   98.99.08   Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις
παγίων

                  ……………

                   98.99.99   Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες χρήσεως)

5.219 Λογαριασμός 98 «Αναλυτικά αποτελέσματα»

Α. Περιεχόμενο και ορολογία

1. Στους υπολογαριασμούς του 98, στο τέλος κάθε περιόδου λογισμού ή στο τέλος κάθε χρήσεως, συγκεντρώνονται τα υπόλοιπα όλων των αποτελεσμάτων λογαριασμών, στους οποίους απεικονίζονται τα οργανικά και ανόργανα αποτελέσματα της οικονομικής μονάδας. Συγκεκριμένα, στους υπολογαριασμούς του 98 μεταφέρονται:

α. Τα μικτά οργανικά αποτελέσματα, από τους υπολογαριασμούς μικτών αποτελεσμάτων του 96.

β. Τα έξοδα που βαρύνουν το κόστος των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών – αναπτύξεως, διαθέσεως και χρηματοοικονομικής, από τους οικείους υπολογαριασμούς του 92.

γ. Τα τυχόν υπολογιστικά έξοδα και οι τυχόν διαφορές αποσβέσεων που βαρύνουν το κόστος των παραπάνω (β) λειτουργιών, από τους οικείους υπολογαριασμούς του 92.

δ. Οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, όταν εφαρμόζεται σύστημα πρότυπης κοστολογήσεως, από τους οικείους υπολογαριασμούς του 95.

ε. Οι διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού, από τους οικείους υπολογαριασμούς του 97.

στ. Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα των λογαριασμών της ομάδας 8 της γενικής λογιστικής, τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό 98, είτε μέσω του λογαριασμού 90 όταν είναι οριστικά, είτε μέσω του λογαριασμού 91.08 όταν ενσωματώνονται με υπολογιστικές τιμές (προϋπολογιστικά).

2. Σε υπολογαριασμό του 98 (98.99) προσδιορίζονται τα αποτελέσματα χρήσεως. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 98.99 – θετικό ή αρνητικό – είναι πάντοτε ίσο με το καθαρό αποτέλεσμα του λογαριασμού 86 της γενικής λογιστικής, όταν τα τυχόν υπολογιστικά έξοδα και έσοδα εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική μέσω των οικείων υπολογαριασμών του 97. Στην περίπτωση που τα υπολογιστικά έξοδα και έσοδα εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική μέσω των αντικριζόμενων υπολογαριασμών του 90 (90.09 και 90.10), το ολικό αποτέλεσμα του λογαριασμού 98.99 διαφέρει από το ολικό αποτέλεσμα του λογαριασμού 86 κατά τα υπολογιστικά έξοδα (-) και τα υπολογιστικά έσοδα (+).

3. Οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως της γενικής λογιστικής (86) και της αναλυτικής (98.99) διαφέρουν στη διάρθρωσή τους και στο ύψος ορισμένων κονδυλίων. Ο λογαριασμός 98.99 π.χ. περιλαμβάνει δύο ομάδες αποτελεσματικών λογαριασμών, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην ανάλυση του 86. Πρόκειται για τους λογαριασμούς αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος και τους λογαριασμούς διαφορών ενσωματώσεως και καταλογισμού.

Κατά τα λοιπά στοιχεία οι δύο λογαριασμοί ταυτίζονται μεταξύ τους, εκτός από το μικτό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως. Η ισότητα στο μικτό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται αν στο μέγεθος που προσδιορίζεται από την αναλυτική λογιστική προστεθούν αλγεβρικά τα κονδύλια των αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος και οι διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού. Στην περίπτωση συνυπολογισμού και υπολογιστικών εσόδων, κατά τον προσδιορισμό των μικτών αποτελεσμάτων στην αναλυτική λογιστική, τα υπολογιστικά αυτά έσοδα αφαιρούνται από τα αναλυτικά μικτά αποτελέσματα, ώστε να προκύπτει η ισότητα με τα μικτά αποτελέσματα της γενικής λογιστικής.

4. Η έκταση και ο τρόπος αναλύσεως του λογαριασμού 98 εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας. Στους υπολογαριασμούς του 98 είναι δυνατό να αναπτύσσονται κατά διάφορους τρόπους και πριν από τη μεταφορά τους στο λογαριασμό 98.99, τα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, όταν οι απαραίτητες αναλύσεις δε γίνονται στο λογαριασμό 96, οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, οι διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού, τα ανόργανα έξοδα και έσοδα και άλλες κατηγορίες κονδυλίων.

Β. Τρόπος λειτουργίας

5. Οι υπολογαριασμοί 98.00 – 98.98, οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας, λειτουργούν κατά τρόπο ανάλογο με εκείνο που λειτουργεί ο υπολογαριασμός 98.99.

6. Ο υπολογαριασμός 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως» χρεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, με πίστωση των λογαριασμών:

α. 96.22 με τις μικτές ζημίες που προσδιορίζονται για τις κύριες δραστηριότητες και τις παρεπόμενες ασχολίες της οικονομικής μονάδας.

β. 92.01 με το κόστος της διοικητικής λειτουργίας, κατά τη μεταφορά του στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

γ. 92.02 με το κόστος της λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως που δε χαρακτηρίζεται ως κόστος πολυετούς αποσβέσεως (κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων), κατά τη μεταφορά του στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

δ. 92.03 με το κόστος της λειτουργίας διαθέσεως, κατά το μέρος που δε βαρύνει άμεσα τα μικτά αποτελέσματα, κατά τη μεταφορά του στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

ε. 92.04 με το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, κατά τη μεταφορά του στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

στ. 92 (οικείοι υπολογαριασμοί) με τα τυχόν υπολογιστικά έξοδα, τα οποία δε βαρύνουν τους ενδιάμεσους ή τελικούς φορείς κόστους, κατά τη μεταφορά τους στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

ζ. 95 με τις αρνητικές αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, κατά το μέρος που δεν ανακοστολογούνται ή δε βαρύνουν τα αποθέματα της απογραφής, κατά τη μεταφορά τους στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

η. 97 με τις χρεωστικές διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού εξόδων και εσόδων, κατά τη μεταφορά τους στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

θ. 90.08 με τα αρνητικά αποτελέσματα των λογαριασμών της ομάδας 8, κατά τη μεταφορά τους στην αναλυτική λογιστική.

ι. 91.08 με τα αρνητικά αποτελέσματα των λογαριασμών της ομάδας 8, τα οποία πριν από την οριστικοποίησή τους ενσωματώνονται στην αναλυτική λογιστική σε υπολογιστικές τιμές (προϋπολογιστικά).

ια. 98.99.99 με τα πιστωτικά υπόλοιπα των λοιπών υπολογαριασμών του 98.99, κατά τον προσδιορισμό των ολικών αποτελεσμάτων χρήσεως, στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

ιβ. 90, 94 και 99 με τα καθαρά κέρδη χρήσεως, κατά τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής.

7. Ο υπολογαριασμός 98.99 «αποτελέσματα χρήσεως» πιστώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, με χρέωση των λογαριασμών:

α. 96.22 με τα μικτά κέρδη που προσδιορίζονται από τις κύριες δραστηριότητες και τις παρεπόμενες ασχολίες της οικονομικής μονάδας, κατά τη μεταφορά τους στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

β. 95 με τις θετικές αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, κατά το μέρος που δεν επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος ή τα αποθέματα απογραφής, κατά τη μεταφορά τους στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

γ. 97 με τις πιστωτικές διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού εξόδων και εσόδων, κατά τη μεταφορά τους στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

δ. 90.08 με τα θετικά αποτελέσματα των λογαριασμών της ομάδας 8, κατά τη μεταφορά τους στην αναλυτική λογιστική.

ε. 91.08 με τα θετικά αποτελέσματα των λογαριασμών της ομάδας 8, τα οποία πριν από την οριστικοποίησή τους ενσωματώνονται στην αναλυτική λογιστική σε υπολογιστικές τιμές (προϋπολογιστικά).

στ. 98.99.99 με τα χρεωστικά υπόλοιπα των λοιπών υπολογαριασμών του 98.99, κατά τον προσδιορισμό των ολικών αποτελεσμάτων χρήσεως, στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως.

ζ. 90 και 99 με τις καθαρές ζημίες χρήσεως κατά τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής.

8. Στην περίπτωση που λειτουργούν οι υπολογαριασμοί 98.00 – 98.98, οι χρεωπιστώσεις του υπολογαριασμού 98.99 γίνονται με αντίστοιχες πιστωχρεώσεις των υπολογαριασμών 98.00 – 98.98.

98

930 total views, 1 views today