Λογ/μος 99

99   ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – (Α’ Λύση)

       99.00   Διασυνδέσεις μέσα στο αυτό Κατάστημα

                   99.00.20   Εμπορεύματα διακινημένα

                   99.00.21   Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή διακινημένα

                   99.00.22   Υποπροϊόντα και υπολείμματα διακινημένα

                   99.00.23   Προϊόντα κλπ. υπό κατεργασία διακινημένα

                   99.00.24   Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Υλικά συσκευασίας διακινημένα

                   99.00.25   Αναλώσιμα υλικά διακινημένα

                   99.00.26   Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων διακινημένα

                   99.00.27

                   99.00.28   Είδη συσκευασίας διακινημένα

                   99.00.29

                  ……………

                   99.00.99

       99.01   Χορηγήσεις που λήφθηκαν από άλλα καταστήματα
ή υποκαταστήματα

                   99.01.00   Από Εργοστάσιο Α’

                   99.01.01   Από Εργοστάσιο Β’

                   …………..

                   99.01.99

       99.02   Χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα

                   99.02.00   Προς το Εργοστάσιο Α’

                   99.02.01   Προς το Εργοστάσιο Β’

                   …………..

                   99.02.99

       99.03

       ………

       99.99

99   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως) – (Β’ Λύση)

990 ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 90

991 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ – ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 91

992 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 92

993 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγή σε εξέλιξη)
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 93

994 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 94

995 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 95

996 ΕΣΟΔΑ – ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 96

997 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 97

998 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 98

5.220 Λογαριασμός 99 «Εσωτερικές διασυνδέσεις»

Α. Περιεχόμενο και ορολογία

1. Οι υπολογαριασμοί του 99 λειτουργούν, είτε ως διάμεσοι για να διευκολύνουν την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής, είτε ως αντικριζόμενοι για να διασυνδέουν κάθε είδους διακινήσεις ανάμεσα στα διάφορα εργοστάσια ή υποκαταστήματα της οικονομικής μονάδας, τα οποία τηρούν αυτόνομη αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως.

2. Η παρεμβολή των λογαριασμών εσωτερικών διασυνδέσεων στο λογιστικό κύκλωμα της αναλυτικής λογιστικής του αυτού εργοστασίου ή υποκαταστήματος γίνεται όταν η λογιστική του κόστους λειτουργεί αποκεντρωμένα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το εξής:

Οι εξαγωγές από την αποθήκη προς τα διάφορα τμήματα ή άλλες αποθήκες πρώτων και βοηθητικών υλών καταχωρούνται καθημερινά στο ημερολόγιο εξαγωγών αποθήκης. Στο τέλος της εβδομάδας ή του μήνα γίνεται ανακεφαλαιωτική εγγραφή των εξαγωγών της αντίστοιχης περιόδου, με βάση τα στοιχεία του ημερολογίου εξαγωγής, με σκοπό την ενημέρωση των μερίδων αποθήκης. Οι λογαριασμοί που κινούνται είναι οι εξής:

Χρεώνεται ο 99.00 «διασυνδέσεις μέσα στο αυτό κατάστημα».

Πιστώνεται ο 94 «αποθέματα».

Παράλληλα, το τμήμα παραγωγής ημιτελών προϊόντων τηρεί άλλο ημερολόγιο κοστολογήσεως, στο οποίο καταχωρούνται, κατ’ είδος ημιτελών προϊόντων, διάφορα στοιχεία κόστους, όπως π.χ. πρώτες ή βοηθητικές ύλες. Τα δεδομένα του ημερολογίου κοστολογήσεως, σχετικά π.χ. με τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, λογιστικοποιούνται ανακεφαλαιωτικά στο τέλος της εβδομάδας ή άλλης περιόδου. Οι λογαριασμοί που κινούνται είναι οι εξής:

Χρεώνεται ο 93 «κόστος παραγωγής».

Πιστώνεται ο 99.00 «διασυνδέσεις μέσα στο ίδιο το κατάστημα».

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση τηρήσεως ημερολογίου καταλογισμού του κόστους στους τελικούς φορείς.

3. Η παρεμβολή των λογαριασμών εσωτερικών διασυνδέσεων στο λογιστικό κύκλωμα της αναλυτικής λογιστικής διαφόρων εργοστασίων ή υποκαταστημάτων γίνεται όταν καθένα από τα κέντρα αυτά τηρεί αυτόνομη αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως.

Στις περιπτώσεις αυτές, όπως π.χ. όταν το εργοστάσιο Α χορηγεί στο Β υλικά ή υπηρεσίες, κινούνται οι εξής λογαριασμοί κατά εργοστάσιο:

ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Α’

Χρεώνεται ο 99.02 «χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλο κατάστημα ή υποκατάστημα».

Πιστώνεται ο 92 ή 94 ανάλογα με την περίπτωση.

ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Β’

Χρεώνεται ο 91 ή 92 ή 94, ανάλογα με την περίπτωση.

Πιστώνεται ο 99.01 «χορηγήσεις που λήφθηκαν από άλλο κατάστημα ή υποκατάστημα».

4. Οι υπολογαριασμοί 99.01 και 99.02 λειτουργούν ως αντικριζόμενοι για τις διακινήσεις αγαθών και υπηρεσιών που γίνονται ανάμεσα στα εργοστάσια ή τα υποκαταστήματα της οικονομικής μονάδας, όπως ακριβώς λειτουργεί ο 90 κατά τη μεταφορά, από τη γενική στην αναλυτική λογιστική, των αρχικών αποθεμάτων, των αγορών, των εξόδων και εσόδων, καθώς και των αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8. Στο τέλος της περιόδου υπολογισμού ή στο τέλος της χρήσεως, τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών 99.01 και 99.02 μηδενίζονται έπειτα από αμοιβαία μεταφορά και συμψηφισμό με τα υπόλοιπα των λοιπών λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής που μένουν ανοιχτοί μετά τον προσδιορισμό των ολικών αποτελεσμάτων χρήσεως.

Β. Τρόπος λειτουργίας

5. Ο υπολογαριασμός 99.00 «διασυνδέσεις μέσα στο αυτό κατάστημα» χρεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, με πίστωση των λογαριασμών:

α. 94, όταν ο 99.00 λειτουργεί σαν διάμεσος λογαριασμός μεταξύ του 94 και 92 ή 93, στην περίπτωση εφαρμογής συστήματος ημερολογίων αποκεντρωμένης κοστολογήσεως.

β. 92, όταν ο 99.00 λειτουργεί σαν διάμεσος λογαριασμός μεταξύ του 92 και του 93, στην παραπάνω περίπτωση (α).

γ. 93, όταν ο 99.00 λειτουργεί σαν διάμεσος λογαριασμός μεταξύ των αναλυτικών λογαριασμών του 93, κατά τον καταλογισμό του κόστους παραγωγής στους ενδιάμεσους ή τελικούς φορείς κόστους, στην παραπάνω περίπτωση α.

6. Ο υπολογαριασμός 99.00 «διασυνδέσεις μέσα στο αυτό κατάστημα» πιστώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, με χρέωση των λογαριασμών:

α. 92 κατά τη λογιστικοποίηση των δεδομένων του ημερολογίου καταλογισμού των διάφορων στοιχείων κόστους στο κόστος της παραγωγικής λειτουργίας (τμημάτων παραγωγής).

β. 93 κατά τη λογιστικοποίηση των δεδομένων του ημερολογίου καταλογισμού του λειτουργικού κόστους ή των άμεσων υλικών στους ενδιάμεσους ή τελικούς φορείς κόστους.

γ. 94 κατά τη λογιστικοποίηση του κόστους των φορέων με βάση τα ανακεφαλαιωτικά δεδομένα του ημερολογίου καταλογισμού του κόστους στους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς.

7. Ο υπολογαριασμός 99.01 «χορηγήσεις που λήφθηκαν από άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα» χρεώνεται στο τέλος της χρήσεως με πίστωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής οι οποίοι, μετά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, παρουσιάζουν χρεωστικά υπόλοιπα.

8. Ο υπολογαριασμός 99.01 «χορηγήσεις που λήφθηκαν από άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα» πιστώνεται με χρέωση, ανάλογα με την περίπτωση, των λογαριασμών 91, 92, 93 ή 94 του υποκαταστήματος που λαβαίνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.

9. Ο υπολογαριασμός 99.02 «χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα» χρεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, με πίστωση των λογαριασμών:

α. 92, όταν οι χορηγήσεις αφορούν υπηρεσίες ή έργο που παράγεται στα τμήματα, όπως π.χ. συντηρήσεις εγκαταστάσεων, ατμός ή ηλεκτρικό ρεύμα.

β. 94, όταν οι χορηγήσεις αφορούν αποστολές υλικών αγαθών όπως π.χ. για κατεργασία, συναρμολόγηση ή επισκευή.

10. Ο υπολογαριασμός 99.02 «χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλα καταστήματα ή υποκαταστήματα» πιστώνεται στο τέλος της χρήσεως με χρέωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής οι οποίοι, έπειτα από τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, παρουσιάζουν πιστωτικά υπόλοιπα.

99

991 total views, 1 views today