Ομάδα 4 γενικά

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

40 Κεφάλαιο

41 Αποθεματικά – Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

42 Αποτελέσματα εις νέο

43 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 

44 Προβλέψεις

45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

46 …………………………………………

47 …………………………………………

48 Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα 

49 Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

2.2.4 ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 2.2.400 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Στην ομάδα 4 παρακολουθούνται η καθαρή θέση της οικονομικής μονάδας, οι προβλέψεις και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

2. Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία είναι το ίδιο κεφάλαιο κάθε οικονομικής μονάδας, το οποίο για τις εταιρείες αποτελείται από το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά και από το εκάστοτε υπόλοιπο εις νέο (κερδών ή ζημιών).

3. Οι έννοιες των προβλέψεων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων δίνονται παρακάτω στις παρ. 2.2.405 περίπτ. 1 και 2.2.406 περίπτ. 1, αντίστοιχα.

1,183 total views, 1 views today