Ομάδα 5 γενικά

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

50 Προμηθευτές

51 Γραμμάτια πληρωτέα

52 Τράπεζες – Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

53 Πιστωτές διάφοροι

54 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί

56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

57 ………………………………………………………

58 Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής

59 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 

2.2.5 ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.2.500 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Στην ομάδα 5 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες για τις ποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως.

2. Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, που με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 2 της παρ. 2.2.406.

1,313 total views, 1 views today