Ομάδα 9 γενικά

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  

90 Διάμεσοι – Αντικριζόμενοι λογαριασμοί

91 Ανακατάταξη εξόδων – αγορών και εσόδων

92 Κέντρα (θέσεις) κόστους

93 Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη)

94 Αποθέματα

95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος

96 Έσοδα – Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα

97 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού

98 Αναλυτικά αποτελέσματα

99 Εσωτερικές διασυνδέσεις (Α’ λύση)

     ή Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως
υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων (Β’ λύση)

5.21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

5.210 Υποχρεωτικοί Λογαριασμοί Ομάδας 9

1. Σε περίπτωση λειτουργίας συστήματος αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως στο κλειστό λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 9, η οικονομική μονάδα είναι υποχρεωμένη να αναπτύξει τους λογαριασμούς που κατά την κρίση της εξυπηρετούν τις ανάγκες της κάτω από τους ακόλουθους υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς:

Λ/σμός 90: Διάμεσοι – Αντικριζόμενοι λογαριασμοί

Λ/σμός 91: Ανακατάταξη εξόδων – αγορών και εσόδων

Λ/σμός 92: Κέντρα (θέσεις) κόστους

Λ/σμός 93: Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη)

Λ/σμός 94: Αποθέματα

Λ/σμός 95: Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος

Λ/σμός 96: Έσοδα – Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα

Λ/σμός 97: Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού

Λ/σμός 98: Αναλυτικά αποτελέσματα

2. Η οικονομική μονάδα δεν είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί όλους τους παραπάνω πρωτοβάθμιους λογαριασμούς, από τη στιγμή όμως που θα αποφασίσει να ακολουθήσει διαδικασίες που παρακολουθούνται από οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αυτούς, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο λογαριασμό. Έτσι π.χ. αν η οικονομική μονάδα, πριν από τη συγκέντρωση του κόστους κατά κέντρα ή θέσεις κόστους, επιθυμεί την ανακατάταξή του κατά διάφορο τρόπο, είναι υποχρεωμένη να αναπτύξει τους αντίστοιχους λογαριασμούς ανακατατάξεως κάτω από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 91.

3. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 90 – 99 είναι δυνατό να ενημερώνονται συγκεντρωτικά με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. από τα συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία των ισοζυγίων των αναλυτικών λογαριασμών τους), με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται τουλάχιστο κάθε μήνα. Με την ευχέρεια της ενημερώσεως αυτής παρέχεται στις οικονομικές μονάδες η δυνατότητα να λειτουργούν τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των 90 – 99 σαν πρωτοβάθμιους και με τους υπολογαριασμούς τους να εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αναλύσεις. (Βλέπε και Γνωμ. 270/2273/96).

4. Ο λογαριασμός 94 αναλύεται σε υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους – τριτοβάθμιους λογαριασμούς, αντίστοιχους των πρωτοβάθμιων και, κατά περίπτωση, των δευτεροβάθμιων υποχρεωτικών λογαριασμών της ομάδας 2. (Βλέπε και Γνωμ. 270/ 2273/1996).

5. Κάθε οικονομική μονάδα, ανεξάρτητα από το σύστημα αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζει, είναι υποχρεωμένη να διαμορφώνει τους υπολογαριασμούς των 92 και 93 κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. Η διαμόρφωση του κόστους κατά λειτουργία, η οποία εξασφαλίζεται με τους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς:

– 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής

– 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

– 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως

– 92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.

β. Η ανάλυση του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών) στα βασικά του στοιχεία, που είναι: (1) τα υλικά και (2) τα έξοδα κατεργασίας ή παραγωγής, με δυνατότητα αναλύσεώς τους σε στοιχεία κατ’ είδος (έξοδα κατ’ είδος).

6. Η συγκέντρωση του κόστους της χρηματοοικονομικής λειτουργίας στο λογαριασμό 92.04 είναι δυνητική. Η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει στο λογαριασμό 92.04 είτε ολόκληρο το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας με την προϋπόθεση του διαχωρισμού των χρεωστικών τόκων και λοιπών συναφών εξόδων από το λοιπό κόστος της λειτουργίας αυτής, είτε μόνο τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα, οπότε το λοιπό κόστος της λειτουργίας αυτής συγκεντρώνεται στο λογαριασμό 92.01 μαζί με το κόστος της διοικητικής λειτουργίας.

7. Για την ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής ισχύουν τα εξής:

α. Όταν η οικονομική μονάδα κάνει χρήση της δυνητικής ευχέρειας να τηρεί μόνο τους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους ή τριτοβάθμιους λογαριασμούς χωρίς περαιτέρω αναλύσεις, στους τηρούμενους λογαριασμούς είναι υποχρεωμένη να απεικονίζει αναλυτικές εγγραφές από τις οποίες να προκύπτουν οι πληροφορίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 1.103.

β. Όταν η οικονομική μονάδα χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα που εξασφαλίζουν αναλυτικές εκτυπώσεις των ισοζυγίων, σύμφωνα με ολοκληρωμένο υπόδειγμα των υποχρεωτικών και προαιρετικών λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών της ομάδας 9, επιτρέπεται η μη τήρηση αναλυτικών μερίδων, όπως π.χ. καρτελών, με την προϋπόθεση ότι κάθε αναλυτικός λογαριασμός απεικονίζει την κατά χρέωση και πίστωση προοδευτική κίνηση ή το εκάστοτε υπόλοιπο άλλου λογαριασμού της γενικής ή της αναλυτικής λογιστικής, για τον οποίο τηρείται αναλυτική μερίδα στην οποία απεικονίζονται οι επιμέρους λογιστικές εγγραφές διαμορφώσεως της κινήσεώς του.

1,181 total views, 1 views today