Πρόγραμμα απασχόλησης συνολικά διακοσίων τριάντα (230) ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών