Απόφαση για υποκείμενους σε Φ.Π.Α. με έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε.