Νέοι Λογιστές

Λογιστική και Φορολογική παρακολούθηση για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (βιβλία Γ΄ κατηγορίας).

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η Πρακτική εφαρμογή όλων των εργασιών ενός Λογιστηρίου Εταιρείας, από Λογιστική και φορολογική παρακολούθηση, με στόχο όσοι θα ασχοληθούν με βιβλία Γ΄ κατηγορίας να πάρουν τις σωστές βάσεις και κατευθύνσεις για μία λαμπρή καριέρα.

Τα σεμινάρια για τους Νέους Λογιστές μπορούν να διενεργούνται είτε ατομικά είτε  ομαδικα, σε κλειστά τμήματα των 5 ατόμων για καλύτερη πρακτική και δημιουργική εκμάθηση του επαγγέλματος του ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ. Τα σεμινάρια θα διενεργούνται από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Απόφοιτους Οικονομικών Σχολών
 • Μεσαία στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων
 • Βοηθούς λογιστές

Σκοπός του σεμιναρίου

 • Η Πρακτική εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με πολλά παραδείγματα
 • Απλές και Σύνθετες Λογιστικές Εγγραφές (παραστατικά Εσωτερικού και Εξωτερικού)
 • Λογιστικές Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού και προσδιορισμού αποτελεσμάτων
 • Λογιστική και Φορολογική παρακολούθηση όλων των Νομικών Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΙ)

Θεματολογία σεμιναρίων:

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ανάλυση και Δομή του Ε.Γ.Λ.Σ.

 • Δομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
 • Ομάδες Λογαριασμών.
 • Υποχρεωτικοί – Προαιρετικοί λογαριασμοί.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Πρακτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. με Λογιστικές εγγραφές.

 • Ανάπτυξη λογαριασμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης και της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Λογιστικές εργασίες – εγγραφές.
 • Χαρακτηρισμός παραστατικών στοιχείων.
 • Εγγραφές σύστασης εταιρείας, καταβολής κεφαλαίου, δαπανών ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Εγγυήσεις
 • Εγγραφές Αγορών αγαθών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών από τρίτες χώρες.
 • Εγγραφές επιστροφών – εκπτώσεων αγορών.
 • Εγγραφές Πωλήσεων αγαθών, Υπηρεσιών. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών με παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
 • Εγγραφές επιστροφών – εκπτώσεων πωλήσεων.
 • Πάγια Περιουσιακά στοιχεία. Εγγραφές αγοράς και πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αποσβέσεις.
 • Εγγραφές δαπανών. Τρόπος παρακολούθησης αυτών σε εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες στη Φορολογία Εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και των σχετικών αποφάσεων του Υ.Ο.Ο.
 • Εγγραφές μισθοδοσίας.
 • Εγγραφές δωρεάν διάθεσης εμπορευσίμων αγαθών στο προσωπικό.
 • Ιδιοπαραγωγή παγίων.
 • Κλοπή – καταστροφή εμπορευσίμων αγαθών.
 • Ιδιόχρηση υπηρεσιών.
 • Εγγραφές εισπράξεων, πληρωμών, παραλαβής και εκχώρησης αξιογράφων, διαμαρτύρησης αξιογράφων, παράδοσης αξιογράφων σε τράπεζες ως εγγύηση ή για προεξόφληση.
 • Εγγραφές διαφορών φορολογικού ελέγχου.
 • Εγγραφές συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών.
 • Εγγραφές καταβολής μισθών σε εταίρους Ε.Π.Ε. ή μελών Δ.Σ. Α.Ε.
 • Εγγραφές και παρακολούθηση δοσοληπτικών λογαριασμών.
 • Εγγραφές απόδοσης φόρων – τελών και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Αντιλογισμός εγγραφών.
 • Εγγραφές μεταφοράς υπολοίπου λογαριασμών Φ.Π.Α. στο λογαριασμό απόδοσης εκκαθάρισης.
 • Συμφωνία υπολοίπων.

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού και αποτελεσμάτων

 • Προεργασία για τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού.
 • Απογραφή – Αποτίμηση
 • Λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως
 • Σύνταξη φύλλου μερισμού
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων και διάθεση κερδών
 • Σύνταξη Ισολογισμού
 • Φορολογία κερδών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.),
 • Φορολογία μερισμάτων εταιρειών.
 • Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Δημοσίευση Ισολογισμού
 • Άσκηση πρακτικής εφαρμογής.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Φορολογικές δηλώσεις

 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εταιρειών
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Οριστικές δηλώσεις αμοιβών προσωπικού
 • Δηλώσεις για εισαγωγές και εξαγωγές
 • Λοιπές δηλώσεις

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πλήρες εκπαιδευτικό υλικό.

 

Πληροφορίες-Εγγραφές καθημερινά: 10:00 μέχρι 17:00
T. 2310 262241
F. 2310 262241
info@sardelis-ike.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μέσω fax ή email την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπος της επιστημονικής μας ομάδας θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας:

[insert_php]echo do_shortcode( ‘

Όνομα *

Επώμυνο *

Επάγγελμα *

Επωνυμία Επιχείρησης *

Τηλέφωνο *

Κινητό *

Email *

‘ );[/insert_php]

4,503 total views, 1 views today

Χρήσιμες Συνδέσεις