Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών